8292 der boekjes kort na de afsluiting van het boekjaar te doen plaats vinden. Wanneer een boekje is volgeschreven wordt het vervangen door een nieuw boekje. Het volgeschreven boekje wordt direct door de kassier ingetrokken en blijft op de bank be rusten. Uitdrukkelijk is immers in elk boekje vermeld, dat het eigendom blijft van de boerenleenbank. De werkzaam heden verbonden aan het vervangen van een volgeschreven boekje door een nieuw boekje komen in grote trekken over een met hetgeen hiervoor is gezegd over het uitreiken van een boekje voor een nieuw te openen rekening, met dien verstande dat: 1. Bij hef uitschrijven van het nieuwe boekje niet alleen het saldo van het volgeschreven boekje, doch ook de tellin gen van de mutaties, zoals hiervoor uiteengezet naar het nieuwe boekje worden overgebracht, nadat vooraf is ge controleerd of deze tellingen en het saldo in overeen stemming zijn met de betreffende groofboekrekening. Bij het invullen van de titelpagina kan tevens geïnformeerd worden naar eventuele adreswijziging. 2. Uiteraard geen nieuwe groofboekrekening wordt ge opend, doch aan het hoofd van de bestaande grootboek rekening worden met één enkel lijntje het volgnummer en het contröle-nummer van het oude boekje doorge haald (zodat deze nummers leesbaar blijven) en het volg en contrólenummer van het nieuwe boekje worden aan getekend. 3. Bij het uitschrijven van het nieuw uit te reiken boekje in formulier 35 op dezelfde regel het contrólenummer van het volgeschreven en ingetrokken boekje vermelden. In de nieuwste uitgave van formulier 35 is voor de ver melding van hef contrólenummer van het ingetrokken boekje een speciale kolom gereserveerd. Een vroegere uitgave heeft een kolom, waarin bij het contrólenummer van het oorspronkelijk boekje het contrólenummer van hef nieuwe boekje moet worden aangetekend. Dit is ech ter thans niet meer gebruikelijk, zodat de tekst boven deze kolom dus gewijzigd kan worden in „Vervangt con- tróle-nummer". In de oudste uitgave van formulier 35 waarin geen speciale kolom voorkomt, kan het controle-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 30