8264 In de rubriek „Geld- en Kapitaalmarkt" wordt een be schouwing gewijd aan de ontwikkeling, die zich in de afge lopen maand op de obligatiemarkt heeft voorgedaan. Deze ontwikkeling was verre van rustig en heeft ons omtrent de beweging van de rentestand in ons land heel wat te zeggen. Recht en Wet doen van zich spreken in een artikel over spaarrekeningen, staande ten name van personen, die ge acht moeten worden niet meer over verstandelijke vermo gens te beschikken, alsmede in een samenvatting van de gel dende notariële tarieven, voor verschillende rechtshandelin gen, die gebruikelijk op de notariskantoren zich afspelen. In de rubriek over de boerenleenbankpraktijk wordt an dermaal de aandacht gevestigd op de behandeling in de administratie van de spaar-, deposito-, voorschot- en lopen- de-rekeningboekjes. In het bijzonder voor onze kassiers is kennisneming hiervan onontbeerlijk. De kassier-redacteur laat deze keer verstek gaan wegens vacantie. IN MEMORIAM OUD DEKEN SOUREN. Op 27 September 1951 overleed nog vrij onverwacht in de ouderdom van 83 jaar, in hef een en zestigste jaar van een vruchtbaar priesterleven: Oud-Deken J. M. Souren, eertijds behorende tot de op richters van de Centrale Bank. Met eerbied en dankbaarheid buigen wij ons hoofd bij het vernemen van dit bericht. Met eerbied, omdat het O. L. Heer behaagd heeft ook oud-deken Souren tot Zijn Eeuwig heid op te roepen na het lang en vruchtbaar priesterleven, dat hij onder ons heeft doorgebracht. Met dankbaarheid om het vele, dat hij in dit aardse leven ook voor onze boeren leenbankorganisatie heeft verricht. De latere deken Souren van Weert was in zijn kapelaans- tijd te Swalmen een van de grofe propagandisten van de Raiffeisen-gedachte in ons land, in de tijd, waarin hef later zo rijk ontkiemde zaad van de boerenleenbankgedachte

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 2