8291 boekjes. Dit laatste, het terugzenden van niet tijdig afgehaal de boekjes, is zeer belangrijk. Het komt n.l. wel eens voor dat bij een inspectie in omloop zijnde boekjes op de bank worden aangetroffen, die na de jaarcontróle niet door de rekeninghouders zijn afgehaald. Uiteraard is het niet te ver mijden, dat zich rond de jaarwisseling boekjes op de bank bevinden, doch het is niet toegestaan, dat zonder enige noodzaak in omloop zijnde boekjes, o.a. als gevolg van de gemakzucht van de rekeninghouders, ten kantore van de boerenleenbank bewaard blijven. Zulks in de eerste plaats ter voorkoming van moeilijkheden met de rekeninghouders, welke mogelijk daaruit voor de kassier zouden kunnen voort vloeien. Wanneer de kassier zich ten volle realiseert de risi co's, welke verbonden zijn aan het bewaren van boekjes op de bank de financiële verantwoordelijkheid van de kas sier is waarlijk reeds groot genoeg dan zal hij dit niet- daarenboven voor zijn verantwoording kunnen nemen. Welk verweer heeft met name een kassier tegenover een rekening houder, die, overigens te goeder trouw, een onjuiste boe king in het boekje meent te constateren, wanneer dat boekje zich steeds op de bank heeft bevonden? Terugbetalingen kunnen met bewijzen gestaafd worden, doch bij inlagen is zulks niet het geval. Dat de rekeninghouders aan de kassier hun volle vertrouwen schenken is goed en noodzakelijk, doch dit vertrouwen mag nooit zover gaan, dat op de schou ders van de kassier een verantwoordelijkheid wordt gelegd, die hij juist als kassier niet op zich kan en mag nemen. Zo ooit, dan geldt hier dat voorkomen beter is dan genezen. Met betrekking tot de jaarcontróle van de boekjes komt het ons nuttig voor nog eens extra te wijzen op het grote belang, zowel voor de bank als voor de rekeninghouders, van het zo spoedig mogelijk afwerken van deze controle. De rekeninghouders ondervinden veel ongemak wanneer zij niet op korte termijn over hun afgesloten en bijgewerkte boekjes kunnen beschikken, terwijl de kassier de normale gang der werkzaamheden verstoord ziet door vertraging in de afsluiting der boekjes, omdat het later bijwerken daarvan veel extra tijd vergt. Hierbij spreken wel bijzonder de voor delen van een doe'matige werkspreiding, waarover in deze rubriek in een drietal artikelen werd gesproken. Daardoor is het mogelijk de afsluiting, de jaarcontróle en de uitreiking

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 29