8290 kening van een Bestuurslid in het boekje voorgeschreven, bij de nieuwe Statuten is deze grens verlegd naar bedragen van 5.000,of meer, tenzij aan de kassier bijzondere procu ratie is verleend om ook de ontvangst van bedragen groter dan 5.000,alleen met zijn handtekening te bekrachtigen. Wanneer een blad van een boekje is volgeschreven wordt niet alleen het saldo naar een volgend blad overgebracht doch tevens worden de tellingen van inlagen en terugbeta lingen (bij lopende-rekeningboekjes debiteringen en credi teringen) van het lopende boekjaar getransporteerd. Inge volge de aanwijzingen voor de jaarcontröle der boekjes, ge geven in circulaire no. 250 van 10 November 1947, wordt bij de jaarafsluiting van de boekjes immers ook het totaal van de mutaties vermeld. Het direct volledig tellen en transpor teren van een volgeschreven blad van een boekje brengt naast het voordeel van controle op de juistheid van de sal deringen, bovendien een belangrijke tijdsbesparing mede bij de jaarafsluiting, omdat nu gedeeltelijk in de loop van het boekjaar geschiedt wat anders bij de afsluiting van de boek jes gedaan moet worden. Voor het inschrijven van posten in het dagboek is hef ge makkelijk wanneer boven elke bladzijde van een boekje het folionummer van de grootboekrekening en het volgnummer van hef boekje is ingevuld. Eenmaal per jaar n.l. per 31 December vindt de afsluiting van de boekjes plaats, alsmede de controle door het Bestuur van de plaatselijke Boerenleenbank. Voor de wijze waarop de jaarafsluiting en de jaarcontróle van de boekjes behoort te geschieden kunnen wij verwijzen naar circulaire no. 250 d.d. 10 November 1947. Wel dient erop gewezen te worden, dat de jaarafsluiting van de lopende rekeningboekjes geze geld behoort te worden met een plakzegel van 15 ct. Dq afsluiting van spaar-, deposito- en voorschotboekjes behoeft niet gezegeld te worden. In de zojuist genoemde circulaire is uitvoerig uiteengezet op welke wijze de uitreiking der boekjes na de jaarcontróle door het Bestuur behoort te geschieden, waarbij ook werd behandeld het terugzenden van de niet tijdig afgehaalde

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 28