8289 rekening te verrichten zonder dat bij het tekenen van de opdracht het boekje wordt overgelegd. Op Boerenleen banken waar ten laste van spaar- of lopende rekeningen z.g. automatische overboekingen plaats vinden (b.v. ten gunste van de C.A.V.) kan uiteraard niet verlangd worden dat het boekje daarbij aanwezig is. 3. De laatste opmerking onder ad. 2 geldt eveneens voor bijschrijving van bedragen, welke in opdracht van der den op de bank binnenkomen ten gunste van spaar- of lopende rekeninghouders. Indien het gebruikelijk is om voor beide laatstgenoemde gevallen aan de rekeninghouders een kennisgeving van de bij- of afgeschreven bedragen te sturen is het nuttig de betref fende rekeninghouders te verzoeken deze kennisgevingen, voor zover inschrijving in het boekje nog niet plaats vond, in het boekje te bewaren, zodat de kassier direct kan zien, dat nog posten ingeschreven moeten worden. Overigens dient men er de rekeninghouders aan te wennen, dat zij steeds zo spoedig mogelijk met het boekje op de bank ko men om dit te laten bijwerken. Het behoeft geen betoog, dat het zeker goed is regelmatig in de loop van het jaar bij voorkomende gelegenheden na te gaan of het saldo van het boekje in overeenstemming is met het saldo van de groot boekrekening. Het inschrijven van de posten in de boekjes behoeft geen nadere uiteenzetting. De indeling van de onderscheiden boekjes spreekt voor zich. De aandacht wordt gevestigd op de omschrijving van de posten in de spaar- en lopende reke ningboekjes. Bij contante stortingen of disposities wordt het bedrag in letters geschreven. Boekingen van overschrijvin gen ten gunste of ten laste van de spaar- of lopende rekenin gen worden omschreven met de naam van de begunstigde resp. van de persoon of instelling in opdracht waarvan het bedrag werd bijgeschreven. Bij elke boeking behoort verder niet alleen de datum en hef dagboeknummer te worden ver meld, doch tevens moet elke boeking worden bekrachtigd met de handtekening van de kassier. Was vroeger bij stortin gen op spaar-, deposito- of lopende rekening of aflossingen op voorschotten van 2.000,of meer tevens de handte-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 27