8286 GELD EN KAPITAALMARKT. De Obligatie-markt. Plaatsgebrek was er oorzaak van, dat in het Augustus nummer van de Maandelijkse Mededelingen de onderhavige rubriek moest vervallen; vandaar dat wij het verloop van twee maanden zullen moeten overzien, om aansluiting te krijgen aan ons artikel in het Juli-nummer. Constateerden wij toen, dat gedurende de eerste 6 maanden van 1951 de koer sen der Staatsfondsen reeds ongeveer 10% waren gedaald, de tweede helft der maand Augustus betekende met een daling van nog eens ongeveer 5°/o een complete koersaf- braak (zulks tot genoegen van vele belastingbetalers, die nu een korfing van 15 a 20% genoten), terwijl de maand Sep tember weer enig (tijdelijk?) herstel te zien gaf. Augustus maakte duidelijk, dat de tijd van het goedkope geld definitief voorbij is: in bijna iedere financiële publicatie werden de voorbije jaren van lage rente besproken en stelde men vast, op welke wijze Financiën deze politiek had vol voerd en welke bijkomende factoren het gevolgde systeem nog zo lange tijd voor ineenstorting hadden behoed; een ieder, die het koersverloop volgde, vroeg zich af, waar uit eindelijk de koersdalingen een rustpunt zouden vinden en op welk niveau tenslotte een enigszins stabiele, meer na tuurlijke rentevoet zou belanden. Zoals gezegd, voeren de belastingbetalers er wel bij: op de dagen der laagste koer sen genoten zij een korting van meer dan 20%. Eind Augustus bleek het dieptepunt te zijn bereikt: het was dan ook zover gekomen, dat bijvoorbeeld de 3% Groot boek 1946, met een gemiddelde looptijd van ruim 16 jaar, 82% noteerde en daarmede ruim 4%%> opbracht. Tijdens de maand September viel een herstel der koersen te consta teren, welk herstel op 25 September wel zijn hoogtepunt be reikte: de stijgingen leken hun oorzaak te vinden in de enigs zins geforceerde vraag naar 33,^2% Nederland 1947, welke gedeeltelijk in verband zou staan met een internationale financieringstransactie terwijl ook gesproken werd van steun aankopen van overheidswege: aankopen met het directe doel de koersen te steunen en dus het rendementsniveau te druk-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 24