8285 goeddeels ontbreken. Het is dan ook zo, dat op een nota riële acte van transport kan worden afgegaan, omdat het daarbij practisch niet kan voorkomen, dat hetzij met betrek king tot de partijen hetzij met betrekking tot de materie fou ten worden gemaakt. Dat derhalve een notariële acte van transport voor de on middellijk belanghebbenden van het grootste belang is, zal zonder meer duidelijk zijn, terwijl gelet op de grotere rechts zekerheid de notariskosten in vergelijking met door anderen te berekenen kosten niet te hoog kunnen genoemd worden. Echter ook voor de Boerenleenbanken is het bij de hypo theekverlening uitermate belangrijk, dat de eigendomstitels van de te haren behoeve te verbinden percelen notarieel zijn verleden, daar immers, mocht een eigendomstitel nietig zijn, ook het aan de Boerenleenbank verleende hypotheek recht nietig is. Weliswaar onderzoeken de notarisen vóór het vestigen van het hypotheekrecht de onderhandse titels van aankomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, doch zich absolute zekerheid verschaffen van de juistheid der handtekeningen, van de bevoegdheid van partijen enz. is voor hen practisch ondoenlijk. Wij kunnen ons dan ook zeer wel indenken, dat er zich gevallen voordoen, waarin van de betrokken notaris, indien niet vóór het passeren van de hy- potheekacte een notariële acte van bekrachtiging wordt op gemaakt, niet kan worden gevergd, dat hij de notarisver klaring onverkort aan de Bank afgeeft. In dit verband zij de beheerders van onze Boerenleenbanken met de grootste na druk erop geattendeerd, dat, indien in dergelijke gevallen de betrokkenen weigeren om een notariële acte van bekrach tiging op te laten maken, de notaris zonder voorkennis van de Centrale Bank niet mag worden ontslagen van zijn aan sprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen van de aanwezigheid van een onderhandse titel. Wenst een notaris een dergelijk ontslag of een uitdrukkelijke verklaring van de Boerenleenbank, dat zij ermede accoord gaaf, dat hypotheek wordt gevestigd op een bij onderhandse titel verkregen on roerend goed, dan plege men voorafgaand dus voordat de notaris tot het passeren van de hypotheekacte overgaat overleg met de Centrale Bank.

Rabobank Bronnenarchief

T01 | 1951 | | pagina 23