8284 boven 7.500,lot en met 15.000,162, W/o over hef meerdere boven 7.500, boven 15.000,tot en met 30.000,284, 1 3^2°/o over het meerdere boven 15.000, boven 30.000,tot en met 60.000,509, l34°/° over het meerdere boven 30.000, boven 60.000,tot en met 100.000,884, 1% over het meerdere boven 60.000, boven 100.000,— tot en met 200.000,— 1.284,— y2Vo over het meerdere boven 100.000, boven 200.000,— tot en met 500.000,— 1.784,— /^°/o over het meerdere boven 200.000, boven 500.000,2.909,5/10°/o over het meer dere boven 500.000, een en ander te verhogen met het verschuldigde evenredige registratierecht ad 5%. Zoals de Minister van Justitie bij de behandeling van de begroting 1951 van het Departement van Justitie in de Eerste Kamer der Stafen-Generaal heeft opgemerkt, verhoogt de notariële acte van transport de rechtszekerheid. Bij de tot standkoming van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal dan ook het vraagstuk van het dwingend voorschrijven van no tariële acten terzake van transporten van onroerend goed zeker onder de ogen worden gezien. Ook dezerzijds wordt de mening gehuldigd, dat de zeker heid in het rechtsverkeer van onroerend goed het beste ge waarborgd is door het dwingend inschakelen van het nota riële apparaat. Immers aan notarissen zijn diverse wettelijke verplichtingen opgelegd en waarborgen gesteld, welke deze rechtszekerheid in hoge mate bevorderen o.a. eisen van theoretische bekwaamheid getoetst door notariële Staats examens en van practische bekwaamheid door een wettelijk voorgeschreven stage en vele praktijkjaren als candidaaf- notaris, ambtseed, toezicht op de gedragingen van notaris sen met wettelijke sancties, geheimhouding, bewaren van minuten in regelmatige volgorde op een voegzame en vei lige plaats, van overheidswege gecontroleerde tarieven, con trole op de boekhouding en liquiditeit en verbod tot het opnemen van gelden in deposito en tot het aangaan van borgtochten, welke eisen en waarborgen elders geheel of

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 22