8282 3e. over saldi tegoed staande ten name van niet onder cu- catele ot bewind gestelde zwakzinnigen door niemand mag worden beschikt, ook niet door de huisgenoten of de naaste tamilie; 4e. in twijfelgevallen of iemand als toerekenbaar kan wor den beschouwd steeds overlegging moet worden ge vraagd van een geneeskundige verklaring. Het Notarieel Tarief. In de Maandelijkse Mededelingen van Februari 1951 no. 372 is het tarief gepubliceerd, dat is vastgesteld voor het passeren van hypotheekacten. Daar dit tarief sindsdien weder is gewijzigd laten wij hieronder het nieuwe hypotheektarief volgen. Voorts worden ter voldoening aan verzoeken dien aangaande van verschillende Heren Kassiers mededeling ge daan van het thans geldende notariële transporttarief, waarbij gewezen zij op het grote belang zowel voor de onmiddel lijk belanghebbenden als voor de Boerenleenbanken als hypotheeknemers van de waarde van notariële eigendoms- titels. A. Het hypctheektarief. 1. Tot en met 5.000,1/4% 35, boven 5.000,— tot en met 10.000,— 123,— lH°/o over het meerdere boven 5.000, boven 10.000,— tot en met 20.000,— 198,— 4- 1)4% over het meerdere boven 10.000, boven 20.000,— tot en met 35.000,— 323,— 1% over het meerdere boven 20.000, boven 35.000,— tot en met 50.000,— 473,— over het meerdere boven 35.000, boven 50.000,— tot en met 100.000,— 585,— 24% over het meerdere boven 50.000, boven 100.000,— tot en met 500.000,— 835,— 24% over het meerdere boven 100.000, boven 500.000,— tot en met 1.000.000,— 2.335,— 24% over het meerdere boven 500.000, boven 1.000.000,— 3.585,— )4% over het meerdere boven 1.000.000, Onder dit tarief zijn begrepen: grosse, borderel, assu-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 20