MAAN DELIJ KSE MEDEDELINGEN No. 378 September 1951 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN KORTE INHOUD. Bij deze geven wij ook langs deze weg kennis van het overlijden op 83-jarige leeftijd van oud-Deken J. M. Souren, eertijds behorende tot de oprichters van onze Centrale Bank, die deel uitmaakte van de eerste Raad van Toezicht van de Centrale Bank. Aan zijn nagedachtenis is een In Memoriam gewijd. Met onze zuster-instelling, de Centrale Raiffeisen-Bank van Utrecht, verheugen wij ons in het 40-jarig jubileum van direc teur Th. Visser, die op 5 October 40 jaar lang verbonden is aan de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Aan zijn betekenis voor het coöperatieve landbouwcrediet wordt een kort ge schrift gewijd. Na de jongste rentecirculaire van 1 September 1951, waar bij voor nieuwe posten verhoogde rentetarieven zijn aange kondigd, is een uitvoerige beschouwing gewijd aan rente- beleid en alles wat daarbij behoort. De kennisneming daar van is belangrijk om geheel op de hoogte te komen van de motieven, die tot de jongste renteverhoging en in het alge meen tot de bepaling van het rentebeleid bij de Centrale Bank hebben geleid en die ook in de toekomst daarbij maat gevend zullen zijn. Het landbouw-economisch nieuws geeft een uitvoerige re portage van het prijsbeleid van de Regering, zoals dat tot uitdrukking komt in de Memorie van Toelichting bij de be groting voor het komende dienstjaar. Daarnaast wordt aan dacht besteed aan de uitvoermogelijkheden naar Amerika en Duitsland.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 1