8279 tegen geprotesteerd en erop gewezen, dat tengevolge van deze maatregel de uitvoer van Deense producten (vlees, bo ter, kaas en eieren) naar Duitsland aanzienlijk ingekrompen zal worden en dat Denemarken tegenmaatregelen zal moe ten treffen om de invoeren uit Duitsland te verkleinen. De om standigheid, dat de uitvoeringsmogelijkheden voor verschil lende Deense producten, zoals vlees, in het laatste jaar aan merkelijk verbeterd zijn en dat Groot-Brittannië nu bereid is voor enkele Deense landbouwproducten een beduidend ho gere prijs te betalen (b.v. voor bacon), is een reden te meer, dat de Deense uitvoer naar West-Duitsland zal verminderen. Ook voor de Nederlandse zuivelproducten, eieren en groenten, zal deze verhoging van invoerrechten zeker min der gunstige gevolgen hebben. In de Verenigde Staten is en:ge maanden geleden een wet aangenomen, waardoor de invoer van kaas aanzienlijk wordt beperkt. Ook deze maafergel is genomen ten gerieve van de binnenlandse producenten. Door vele landen is heftig tegen deze invoerbeperking geprotesteerd, ook door Nederland. Ons land heeft, mede op aandrang van Amerikaanse zijde, al het mogelijke gedaan om de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten op te voe ren en daarvoor allerlei kosten gemaakt. En juist nu deze po gingen met succes bekroond gaan worden, komt het bericht van de invoerbeperking. Nederland heeft een zeer groot dollartekort en moet dus de uitvoer naar Amerika aanzienlijk vergroten, daar het anders zijn invoer uit dit land nog meer zal moeten beperken dan het nu reeds doen moet. Gelukkig zijn er in de Verenigde Staten grote groepen, die zich tegen deze beperking van de kaasimport verzetten en reeds worden poqingen in het werk gesteld om deze maat regel weer ongedaan te maken. Laten we hopen, dat deze pogingen spoedig met succes bekroond worden. RECHT EN WET. Spaarrekeningen staande ten name van personen, die geacht moeten worden niet meer over hun verstandelijke vermogens te beschikken. Naast de spaarrekeningen van minderjarigen (zie Mede-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 17