8278 gevolg van deze gang van zaken was, dat de Nederlandse melkveehouders een groot gedeelte van de kosten, verbon den aan de consumptiemelk-voorzienir.g, zelf moesten dra gen. Het is te hopen de Minister zegt dit trouwens in zijn Memorie van Toelichting toe dat voor hef komende melk- jaar de Overheid een lonende prijs zal toestaan voor de con- sumptiemelk. Het zou volkomen onredelijk zijn, wanneer voor de industriemelk alleen een minimumprijs gegarandeerd werd gelijk aan de kostprijs, terwijl ze toch nog een deel van de kosten van de consumptiemelk-voorziening voor haar reke ning zou moeten nemen. De vaststelling van de (vaste) prijs voor consumptiemelk en de (minimum)-prijs voor industriemelk is niet het minst voor de gemengde bedrijven van grote betekenis; over het algemeen hebben deze bedrijven immers de hoogste kost prijs en de gemiddelde uitbetalingsprijs voor de melk is in het Oosten en Zuiden van ons land, waar veel melk tot boter verwerkt wordt, steeds aanmerkelijk lager geweest dan in de overige gebieden. Op de jaarvergadering van de F.N.Z., waar de Minister even op het komende prijsbeleid in de landbouw inging, heeft hij ook de tarweprijs voor oogst 1952 bekend gemaakt, n.l. 26,per 100 kg. tegen 24,25 voor oogst 1951. Deze prijs ligt nog verschillende guldens beneden de tarweprijs in de ons omliggende landen, welke daar overal meer dan 30,bedraagt. Het is een open vraag, of deze verhoging van de tarweprijs voldoende zal zijn om de tarweteelt in ons land zodanig te stimuleren, dat geen andere maatregelen b.v. met betrekking tot de voergranen nodig zullen zijn. Invoerbeperkingen door Duitsland en de Ver. Staten. Enige dagen geleden heeft het West-Duitse Parlement zijn goedkeuring gehecht aan de verhoging van de invoerrech ten op verschillende producten, vooral agrarische producten als boter, kaas, vlees, eieren en groenten. Deze verhoging, welke op 1 Ocfober ingaat, is geschied om de Duitse pro ducenten te beschermen tegen de concurrentie van de boe ren en tuinders in andere landen, vooral Denemarken, Italië en Nederland. Denemarken heeft reeds in scherpe bewoordingen hier-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 16