8276 grijpen in deze prijsvorming allerlei ingrijpende maatregelen ten aanzien van productie en afzet noodzakelijk maakt. De boeren zullen dus naast het oogstrisico ook een groot deel van het marktrisico zelf moeten dragen. Dit is alleen moge lijk, wanneer zij in de mogelijkheid gesteld worden in voor hen gunstige tijden winsten te maken om zo gedekt te zijn tegen verliezen in ongunstige jaren. Teneinde de boeren een bepaalde bestaanszekerheid te verzekeren, stelt de Regering zich voor om voor die producten, welke van bijzondere be tekenis zijn voor het inkomen van een groot aantal bedrij ven, de zgn. basisproducten, een bepaalde minimumprijs garantie te verlenen. Het streven van de Regering om de prijzen van de belang rijkste voedingsproducten voor de consumenten op een be trekkelijk laag niveau te houden zulks in verband met de loonpolitiek maakt het onverkort doorvoeren van deze prijspolitiek vrije prijsvorming met een minimumgarantie voor de basisproducten onmogelijk. De Regering acht het noodzakelijk die producten, welke zeer belangrijk zijn voor de Nederlandse consumenten en die bij vrije prijsvor ming sterk in prijs zouden stijgen wegens de hoge wereld marktprijzen, tegen laaggehouden prijzen aan de verbrui kers beschikbaar te stellen. Bovendien behoudt zij zich het recht voor om de prijzen van andere producten, vooral die waarvoor zij een minimumprijs garandeert, zo nodig te druk ken door stopzetting van de export, uitvoerheffingen, enz. We krijgen aldus een indeling van de agrarische producten in 3 categorie├źn: 1) producten, van groot belang voor de voedselvoorziening; de prijsvorming hiervan zal nagenoeg geheel door de Re gering beheerst worden. Hiertoe behoren tarwe, kool zaad, suikerbieten en consumptiemelk. De prijzen hiervan zullen minstens gelijk zijn aan kale kostprijs redelijke ondernemersbeloning; 2) producten, van grote betekenis voor de bedrijfsuitkom- sten van grote groepen landbouwbedrijven. Een vrije uitloop der prijzen van deze producten zal in het alge meen worden toegestaan. Voor deze producten zal een zodanige minimum-prijs worden gegarandeerd, dat voor het gemiddelde bedrijf onder normale omstandigheden hierop geen verlies wordt geleden. Tot deze groep be-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 14