8273 van de N.V. Boerenhypofheekbank verzekerd, alsmede de mogelijkheid om ook op de duur voldoende kapitaalmidde len aan te trekken. Indien echter door de N.V. Boerenhypo- theekbank voor de door haar te verstrekken onopzegbare hypothecaire geldleningen met 40-jarige looptijd 4j/2°/o rente moet worden gevraagd, kunnen daaruit logisch de debet rentetarieven der boerenleenbanken worden afgeleid. Met een rente van 4H°/o voor hypothecaire leningen met 40-jarige looptijd correspondeert immers een rente van 4J4°/° voor hy pothecaire geldleningen met een looptijd van niet langer dan 20 jaar en van 4% voor hypothecaire leningen met een looptijd van niet langer dan 10 jaar. Indien de rente van borgtochtvoorschotten iets boven de hypotheekrente mag liggen, hetgeen in verband met de hogere risicofactor ver antwoord is, volgt uit het rente-tarief voor hypothecaire le ningen het navolgende rente-tarief voor borgfochtvoorschot- ten, nl. 4}40/o voor voorschotten met een looptijd niet langer dan 10 jaar en 43^2% voor voorschotten met een looptijd tot 20 jaar. Laatstgenoemde tarieven kunnen ook worden aangehouden voor voorschotten aan rechtspersonen, leden van de boerenleenbank. Gelden de hiervoor aangehaalde tarieven alleen voor uit zettingen z.g. in land- en tuinbouw, voor hypothecaire uit leningen daarbuiten is er geen aanleiding de hypotheekrente te bepalen lager dan het hiervoor genoemde maximum voor leden, land- en tuinbouwers van 4]Hiermede komen wij nog op een ander punt, waarmede wij evenzeer in het rente- beleid hebben rekening te houden, dat tot slot nog even aan de orde wordt gesteld. Reeds hiervoor hebben wij erop gewezen, dat zich in ons land een ernstig kapitaalgebrek aftekent. Voor tal van inves teringsobjecten, die op zichzelf voor uitvoering in aanmer king komen, is niet of nauwelijks voldoende kapitaal voor handen. Men denke slechts aan de volkswoningbouw, voor de financiering waarvan bijzondere maatregelen zijn getrof fen, opdat de bij levensverzekeringsmijen en pensioenfond sen voor belegging ter beschikking komende gelden gedeel telijk voor de financiering daarvan worden gereserveerd. Voor twee jaren is een bedrag van 400 millioen op deze wijze voor de financiering van de volkswoningbouw vastge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 11