8272 ons slechts redelijke liquiditeitseisen worden aangelegd, die niet verder gaan dan in het algemeen in het Nederlandse spaarwezen gebruikelijk zijn. Inmiddels doen wij echter goed reeds zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele eisen, die ons op het stuk van de liquiditeit zouden kunnen worden gesteld en derhalve zijn wij geneigd een passende portefeuille kort-lopend papier te blijven aanhouden, ook indien de deposito's der boerenleenbanken meer uitgespro ken stabiel zouden blijven. Maar daarmede zijn wij op een voor ons rentebeleid hoogst belangrijk punt terechtgekomen, nl. dat wij dan ook voor het totale rendement van de beleg gingen van de Centrale Bank gedeeltelijk afhankelijk blijven van de rente op de geldmarkt, die wordt beheerst door de afgifte-prijs voor schatkistpapier, die voor papier met looptijd van een jaar constant wordt gehouden op een rente van 13^% 's jaars. Onze conclusie kan dan ook geen andere zijn dan die wij reeds hiervoor aankondigden, nl. dat voor een verdere even tuele verhoging van de spaarrente, waarmede wij rekening moeten houden, de boerenleenbanken goeddeels op eigen krachten aangewezen zullen zijn en derhalve zich nu reeds sterk moeten maken door tenminste voor nieuwe posten een debetrente te vragen, die straks in staat kan stellen om met een noodzakelijke verdere verhoging van de spaarrente mee te kunnen. Uit de ontwikkeling van de creditrente kan nog op een andere, meer exacte wijze dan hiervoor geschiedde, de noodzakelijke hoogte van de debetrentetarieven bij onze boerenleenbanken worden bepaald. Hebben wij nl. bij de boerenleenbanken wat betreft de spaarrente met toekomst mogelijkheden rekening te houden, de N.V. Boerenhypo- theekbank is op dit punt reeds aan een dwingende en hoge eisen stellende realiteit gebonden. De ervaring van de laat ste maanden heeft ons nl. geleerd, dat de N.V. Boerenhy- potheekbank niet kan worden gefinancierd zodanig, dat de voor goedkeuring in aanmerking komende aanvragen voor hypothecaire geldleningen ook daadwerkelijk kunnen wor den toegestaan, indien niet een hypotheekrente wordt aan gehouden van 43^%. Slechts op die basis is bij de huidige stand van zaken ter kapitaalmakrt een matige rentabiliteit

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 10