8057 28 Contröleboekje betreffende vervaldagen van af lossingen en credietverminderingen 29 Ontvangstbewijs voor het ter controle inleveren van spaar- en voorschotboekjes en boekjes voor lopende rekening 30a Kennisgeving van verleende machtiging voor het opnemen van gelden voor derden (doorlopend) 30b Betalingsopdracht voor uitbetaling aan een andere dan de rechthebbende (eenmalig) 30d Verzoek tot bijboeking op lopende rekening, resp. spaarrekening, van bedragen welke ten gun ste van de rekeninghouder bij de boerenleenbank worden gestort of overgeschreven 34 I Contrölebiljet voor spaarrekeningen 34 II Contrölebiljet voor voorschotrekeningen 34 II' Contrölebiljet voor lopende rekeningen 35 Controle-register voor de ontvangst (van de Cen trale Bank) en de uitgifte van spaar-, voorschot en lopende rekeningboekjes 36 Klapper op de grootboeken, kaartsysteem met kaartenbakje. De kaarten zijn ingericht voor ver melding van de folionummers uit de grootboeken I, II en III A, van de contrölenummers van de boekjes en van de verplichtingen als borg 38 Acte van Zekerheidsoverdracht van inventaris 39 Acte van cessie van veilinggelden tot meerdere zekerheid 40 Verklaring naar aanleiding van art. 297 van het Wetboek van Koophandel. Verklaring van ont vangst van kennisgeving aan de brandverzeke ringsmij. van hypothecair verband op het verze kerde pand 42 Ontvangstbewijs voor de afgifte van chèqueboek- jes aan rekeninghouders 43 Betaalbaarstelling met gegomde strook voor hef opplakken op de betaalbaar te stellen kwitantie of wissel 44 Afgifte-formulier (annex re<;u) voor het aan de re keninghouder afgeven van bij de boerenleenbank betaalbaar gestelde kwitanties en wissels

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 35