8034 ton suiker importeren, zulks om de behoeften van de binnen landse consument en van de exportindustrie te dekken, welke suiker als grondstof gebruikt (chocolade, gesuikerde melk producten, enz.). De importsuiker is ondanks een zeer goede suikeroogst op de wereldmarkt duur en moet bovendien weer in dollars worden betaald. Een uitbreiding van de sui- kerbietenverbouw acht de Regering dan ook zeer gewenst. En mede met het oog hierop evenwel ook omdat de pro ductiekosten gestegen zijn is de suikerprijs verhoogd tot 45,per 100 kg., hetgeen het de suikerfabrieken moge lijk maakt aan de boeren voor hun suikerbieten een prijs te betalen, welke enige guldens hoger ligt dan voor de suiker bieten van oogst 1950 werd betaald. Waarschijnlijk zal het suikerbieten-areaal worden uitge breid, hoogstwaarschijnlijk echter niet in belangrijke mate. Op welke bedrijven zou deze uitbreiding moeten plaats vin den (bietenmoeheid!)? zullen er voldoende arbeidskrachten zijn voor het rooien, zal de capaciteit van de suikerfabrieken groot genoeg zijn om de suikerbieten van een aanzienlijk groter areaal tijdig te verwerken? Import van een groot kwantum suiker zal dus voorlopig nog wel noodzakelijk blij ven, tenzij de verhoging van de consumentenprijs van suiker met 15 ct. per kg. het suikerverbruik flink zou afremmen. Veevoederprijzen. Deze prijsverhoging van de suiker was de eerste stap op de weg van verdere afschaffing of vermindering van de subsi dies, welke via het Landbouwegalisatiefonds op verschillen de producten zoals broodgraan, veevoeder, suiker, consump- tiemelk en margarine worden verleend om de prijzen van de consumenten op een laag peil te houden. De precaire positie van onze schatkist maakt het noodzakelijk, dat tenminste een aanmerkelijk deel van deze subsidies op korte termijn moe ten verdwijnen; hierop werd reeds in vorige Mededelingen gewezen. Een van de eerste daden van het nieuwe Kabinet is ge weest de subsidie op veevoeder drastisch te verlagen. Op ingevoerd voergraan werd door de Overheid een subsidie verleend, welke gemiddeld zeker 12,per 100 kg. be draagt. De voorbode van deze subsidie-verlaging was, dat

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 12