8032 Na reservering tegenover bedrijfsdebiteuren van een be drag van 400.000,en voor eventuele toekomstige ver bouwing van een bedrag van 75.000,alsmede na reser vering van een bedrag van 650.000,voor verschuldigde belasting, resteert derhalve, nadat is rekening gehouden met het voorstel om het Pensioenfonds met 75.000, te doteren, een winstsaldo van 492.096,(vorig jaar 470.621,94). Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om het evengenoemde winstsaldo ad 492.096, als volgt te verdelen: toe te voegen aan de Effectenreserve 450.000, resteert uit te keren dividend van 6°/o van het resterende bedrag ad toe te voegen aan de Gemeenschappelijke reserve aan het Reservefonds Totaal 42.096,— 16.260,— 25.836,— 2.583,60 23.252,40 25.836,— Na de winstverdeling overeenkomstig dit voorstel, wordt de kapitaal- en reservepositie van de Centrale Bank als volgt: Aandelenkapitaal 2.710.000, Aansprakelijkheidsfonds 2.710.000, Totaal reserves 10.292.724, 15.712.724,— LANDBOUW-ECONOM1SCH NIEUWS. Stimulering tarweverhouw en suikerbietenteelt. De tarwepositie van ons land is niet bijster rooskleurig. De voorraden schijnen gering te zijn, terwijl de mogelijkheden om in Canada of de Verenigde Staten tarwe aan te kopen momenteel erg klein zijn. Zulks is het gevolg van voorraads- vorming in verband met de gespannen politieke toestand, de export op korte termijn van 1.000.000 ton Amerikaanse tarwe naar India (en mogelijk nog eens 1 millioen ton), de beperkte vervoersmogelijkheden, enz.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 10