MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 359 October 1949 KORTE INHOUD. De „Mededeelingen" vari deze maand vertellen van een ander jubileum. Op 15 October j.l. was Mr. J. Switzar 25 jaar als jurist en advocaat aan de Centrale Bank verbonden; met hem jubileerde ook de Rechtskundige Afdeling, die met de aankomst van Mr. Switzar als een afzonderlijke afdeling van de Centrale Bank werd ingericht. Mr. Switzar zelf komt aan hef woord met een kort overzicht van de geschiedenis van de R. A. Nederland was in de loop van de maand September, even als Engeland en andere landen, gedwongen om tot devalua tie van de landsmunt over te gaan. Alhoewel de gevolgen daarvan nog niet kunnen worden overzien, toch is het mogelijk en wel aan de hand van een recente beschouwing van de President van De Nederlandsche Bank, enigermate na te gaan, welke politiek zal dienen te worden gevolgd, om de devaluatie van de gulden tot een uitgangspunt te maken voor een definitieve oplossing van het deviezenprobleem, dat als een zwaard van Damocles boven ons economisch leven hangt; de gevolgen, die een dergelijke politiek zouden kun nen hebben voor land- en tuinbouw en de boerenleenban ken, worden in hef kort aangegeven. Ten slotte zijn als naklank van de viering van het vijftig jarig bestaan van de Centrale Bank toespraken opgenomen, die op de feestdag werden gehouden: de inleiding van de President van de Raad van Toezicht, Mr. P. Truyen en de feestrede van de Hoogedelgestrenge heer Mr. Dr. L. Deckers.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1