MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 358 September 1949 TERUGBLIK. ....en zo vierde de Centrale Bank haar Gouden Jubi leum! Dagen van wijding, van eerbiedige herdenking, van grootse huldiging, van oprechte feestvreugde en gezonde vrolijkheid zijn het geweest voor hen, die de plaatselijke banken naar Eindhoven afvaardigden en zij zullen in de dor pen verslag hebben uitgebracht en verteld hebben over hun belevenissen. Indien wij, het bestuur, de directie van de Centrale Bank een terugblik werpen dan zijn onze eerste gedachten die van dank over het welslagen van dit feest en voor de mede werking, welke wij daartoe van zovelen en niet hef minst van onze gasten ontvingen. Indien wij ons hier tot de aange sloten boerenleenbanken richten, dan betreft deze dank wel in de eerste plaats de prachtige geschenken, die aan ons bestuur werden aangeboden door de goede zorgen van het Comité uit de royale bijdragen van onze banken. De sym bolische betekenis van de gaven en de practische beteke nis, die zij voor de Centrale Bank hebben, zullen voor ons en voor de schenkers ongetwijfeld een blijvende herinne ring zijn aan de hechte band, die ons bindt. Hieraan aanslui tend wil ons bestuur langs deze weg zijn hartelijke dank uit spreken voor de vele gelukwensen, welk wij van verschil lende banken nog bij een afzonderlijk schrijven mochten ontvangen. Wanneer wij onze gedachten dan verder over de gebeur tenissen der feestdagen laten gaan, dan denken wij aan de plechtige Dienst in de stijlvol versierde, geheel gevulde Sf.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1