MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 357 Mei, Juni, Juli en Augustus 1949 WELKOM OP HET JUBILEUMFEEST. Onze „Maandelijkse Mededeelingen" zouden haar traditie ontrouw worden, indien zij het zwijgen er aan toe bleven doen. Algemeen zal men wel begrepen hebben, waarom zij zolang ondergedoken zijn geweest: de voorbereiding van de gouden feestviering en van de landbouwtentoon stelling vroegen zo zeer de werkzaamheid en de aandacht van velen aan de Centrale Bank, dat de verzorging van de „Maandelijkse Mededeelingen" er bij inschoot. Thans dienen de „Maandelijkse Mededeelingen" zich weer aan en wel om allen, die aan de opening der tentoon stelling op 23 Augustus en aan de feestviering ter gelegen heid van het vijftig jarig bestaan op 24 Augustus deelnemen, een hartelijk welkom toe te roepen. De Centrale Bank verwacht op ieder der beide dagen 1750 afgevaardigden van Boerenleenbanken. Neemt men daarbij in aanmerking, dat slechts 900 afgevaardigden beide dagen zullen mede maken en derhalve ongeveer 850 afge vaardigden op de beide dagen elkander zullen afwisselen, dan beloopt het getal der gasten 2600 man. Daarbij zijn dan nog te voegen de vertegenwoordigers van organisaties en van coöperatieve instellingen, alsmede van zusterinstellin gen buitenslands; hierbij gaat het nog eens om 300 perso nen, zodat in totaal bijna drie duizend man de gast van de Centrale Bank zullen zijn. Voor de organisatie zijn uiteraard hef aantal genodigden op ieder der beide dagen beslissend: alsdan heeft men re kening te houden met meer dan twee duizend personen, voor wie het vervoer in Eindhoven, het eten en de zitplaatsen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1