.MAANDELIJKSCHE "MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No 356 April 1949 KORTE INHOUD. Het is voor onze aangesloten Boerenleenbanken van groot belang, indien de rentetarieven van de Centrale Bank tijdig worden vastgesteld. Daartoe zijn wij thans kunnen overgaan, nadat tevoren met het Ministerie van Financiën een regeling kon worden getroften over de mogelijkheid tot storting van een beperkt bedrag aan liquide middelen in 's Rijks Schatkist legen een meer aantrekkelijke rentevergoeding dan de tarie ven op de openbare geldmarkt. Deswege zijn wij zeer erken telijk jegens de Minister, die daarmede uitdrukking gaf aan het nationale belang van het spaarwezen bij de Boerenleen banken, dat zich sinds de oorlog op hoog niveau is blijven ontwikkelen met cijfers, die, zowel wat betreft de inlagen als de terugbetalingen, uitgaan boven de overeenkomstige cij fers, zowel van de Rijkspostspaarbank als van de bijzondere spaarbanken. De Boerenleenbanken kunnen nu op haar beurt de rente tarieven voor het jaar 1949 vaststellen overeenkomstig het advies, dat hierachter is opgenomen. Met ingang van 1 Mei a.s. treedt het Bedrijfspensioenfonds in werking en inmiddels zijn de Boerenleenbanken er over in gelicht, dat zowel bij de premie-inning als bij de pensioen betaling de Boerenleenbanken zullen worden ingeschakeld. De wijze waarop dit geschiedt is behandeld in circulaire nr. 304; over het waarom van de inschakeling der Boerenleen banken wordt in dit nummer van de Maandelijksche Mede- deelingen een toelichting verstrekt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1