7251 de boerenleenbank, die in het eigen risico van de boeren leenbank uiteindelijk het criterium zouden moeten zien ter beoordeling van de aanvaardbaarheid der aangevraag de crediefen in verband met de gegoedheid van de des- betretfende debiteur. In een overdracht van dit risico aan welk risico-dragend tonds ook, zo dit al tot stand zou kunnen worden gebracht, zien wij geen heil, omdat daardoor zou worden weggenomen de meest waardevolle weegschaal voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van risico's ver bonden aan de aangevraagde crediefen, n.l. het eigen risico van de instantie, die over het verlenen van het crediet te oor delen heeft. Kan een garantiefonds in ons coöperatief crediet- systeem somtijds een oplossing bieden voor bijzondere ge vallen, waarin gelijksoortige risico's van beduidende omvang in een beperkt gebied moeten worden opgevangen, indien hef gaaf om een op zichzelf gewone bedrijfsfinanciering, die de gehele landbouw raakt, is er geen mogelijkheid tot ver breding van het risico-dragend vlak, omdat bij een dergelijke financiering iedere boerenleenbank reeds is betrokken, al- naargelang zij haar medewerking aan de activering daarvan zou willen verlenen, zodat fondsvorming door de gezamenlij ke boerenleenbanken geen zin meer heeft. Ten hoogste zou een garantiefonds, dat mede een basis zou vinden buiten on ze eigen credietorganisafie, dus met medewerking van andere organisaties en coöperaties, hier uitkomst kunnen bieden. Ge gadigden daartoe hebben zich echter nog niet aangemeld en die zullen ook wel niet spoedig komen, omdat andere secfo ren van het landbouwbedrijf en de daarin werkzame coöpe raties de handen vol hebben aan de bereddering van eigen zorgen. 5. Wij verhelen ons niet bij de aanvang van het nieuwe jaar al aanstonds enige moeilijke vraagstukken aan de orde Ie hebben gesteld. Tekenend is ook, dat deze betrekking hebben juist op de afdeling crediet- en voorschotverlening van de boerenleenbank; daaruit blijkt hoe de crediefgevende taak van de boerenleenbank ter ondersteuning van boer en tuinder en zijn economische instellingen in de strijd om het bestaan geleidelijk weer op de voorgrond is komen te staan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 9