7249 eenmaal is, verdoezelt en langs een zogenaamde korte weg allerlei financieringen bevordert, die tof misleiding zijn ge doemd, omdat de noodzakelijke gegoedheid, welke heus niet alleen in financieel opzicht behoeft bekeken te worden, ontbreekt. Nochtans zijn wij van mening, dat erover te praten valt, of niet tot bescheiden bedragen en niet verdergaande dan tof nauwkeurig aangegeven grenzen, bijv. in verband met de grootte van hef bedrijt, een financiering kan worden opgezet, waarbij behalve de door beheerders van de boe renleenbank eventueel gunstig beoordeelde persoonlijke ge goedheid van de boer, overigens het leveringscontract tussen coöperatieve veecentrale en de boer, basis vormt voor de credietverlening. Indien men een dergelijke financiering door de boerenleenbank in overweging neemt, zouden wij echter er op willen wijzen, dat men daarbij niet over het hoofd mag zien de risico's, die de varkensmesfer loopt; geenszins zou den wij willen zeggen, dat deze zodanig zijn, dat de laatste nu maar van de opzet der biggen moet afzien, maar wel me nen wij, dat beheerders, die een dergelijke credietregeling moeten toepassen, zich bewust moeten zijn van het risico, dat de debiteur onbetrouwbaar blijkt en toch aflevert aan de particuliere handelaar, ondanks zijn in verband met de finan ciering door de boerenleenbank op zich genomen leverings- plichf aan de coöperatie, van hef risico voorts dat het varken sterft denk aan de varkenspest en tenslotte van het risico van de te ontvangen prijs voor het afgeleverde varken. Tegen het eerstgenoemde risico kan de boerenleenbank al leen worden gewapend door beheerders, die goed uit hun ogen zien en ook de moed hebben dezulken, die onvol doende gegoed worden geacht, voor een dergelijk credief te weigeren. Tegen het risico van de varkenspest of andere oorzaken, die hef voortijdig doodgaan van hef varken tot gevolg hebben, zou verzekering kunnen helpen, waarbij naar een oplossing zal moeten worden gezocht, dat de pre mie voor een zodanige verzekering niet zo hoog is, dat daar door de winstmogelijkheden voor de boer in de varkensmes- terij worden opgeslorpt. Tegenover het risico tenslotte van de uiteindelijk voor het varken te ontvangen prijs kan worden gesteld de door de overheid gegarandeerde prijs van 2,05 per kg. Naar ons

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 7