7248 gaan om de boeren door financieringscontracfen het mesten van varkens financieel gemakkelijk, maar niet voordelig te maken. Uiteraard was de coöperatie zich bewust van haar traditionele taak om de boer er voor te behouden van de particuliere vleeswarenindustrie afhankelijk te worden. De vraag lijkt ons echter gewettigd, of het contra-offensief, daarin bestaande, dat de coöperatieve veecentrale zelf be gon de varkensmesters te financieren door hen de biggen en het meel voor te schieten, wel het geordende middel was om te ageren. De financiering van de boeren ligt niet op de weg van de coöperatieve vee-afzetvereniging; het beschikt daar toe ook niet over de geëigende organen, zoals, na enige maanden praktijk met dit systeem is opgedaan, menig zaak voerder ons zal toegeven. Een gezonde credietverlening vraagt nu eenmaal, dat de aanvragen objectief bekeken wor den, hetgeen minder gemakkelijk het geval zal zijn, indien een der partijen bij een dergelijk financieringscontract zelf bij de afzet van hef vee betrokken is en geneigd zal zijn meer naar de concurrentie dan naar de gegoedheid van de boer te kijken. En ook de laatste komt door een dergelijk financieringsconlract al spoedig op een dwaalspoor, omdat hij geneigd zal zijn te menen, dat het risico voor de goede afloop van de opzet der biggen nu ook maar door de coö peratie moet worden gedragen, die hem de big en het meel met hef geld als het ware aan huis heeft gebracht. De weg tof de financiering van de varkensmesterij leidt ons inziens, indien men een dergelijke financiering, zo daaraan behoefte bestaat, verantwoord wil doen geschieden, over de boeren leenbank, die daartoe kan beschikken over de gewone cre- dietmiddelen, in de vorm van een bedrijfscrediet onder borgtocht of met onderpand van hypotheek. Nu werpt men wel, in verband met hef spoedeisend karakter dezer finan ciering tegen bedoelde crediefvormen het bezwaar op, dat de formaliteiten daaraan verbonden te omslachtig zijn, om de coöperatie voldoende in staaf te stellen tegen de concurren tie op te kunnen. Deze opwerping ontlokt ons echter de be merking, dat men toch wel voorzichtig moet zijn tegen elkan der op te bieden met aanvankelijk ongezond voorkomende handelsusances; deze mogen niet zodanig zijn, dat zij hef risico van een onderneming zoals ook de varkensmesterij nu

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 6