7247 overtuiging, dat de coöperaties wel een taak hebben om voor de boeren het graan, dat zij niet zelf gedorst of onge- dorst kunnen opslaan, in haar silo's en pakhuizen te bewaren met opdracht tot verkoop namens de boer, die tot het tijdstip van verkoop het risico aan zich houdt. Kan aldus, in zoverre de coöperaties over opslagruimten beschikken, de bewaring worden opgelost, de boerenleenbanken zouden in de finan ciering de helpende hand kunnen bieden door een regeling tot verlening van voorschotten op de opgeslagen granen ter afrekening met de uiteindelijk te bedingen prijs bij verkoop. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan al dus in samenwerking met de coöperaties wellicht een finan cieringsregeling onder ogen worden gezien, waarbij de boe renleenbanken een nuttige taak zouden kunnen vervullen. Vergissen wij ons niet, dan heeft men in de Verenigde Staten systemen uitgevonden om het in de pakhuizen opgeslagen graan tot onderpand van de credieffinanciering te doen strekken. Wij zijn hier zover nog niet, maar het zou kunnen zijn, dat ook bij ons een dergelijk credietsysteem in nader overweging zou moeten worden genomen, om de boeren in staat te stellen hun oogsfproducten aan te houden tot tijden, dat verkoop voordeliger is. Wij willen geenszins geacht wor den hiermede het aan de orde gestelde vraagstuk te hebben opgelost en derhalve reeds een nieuwe financieringsmoge lijkheid te hebben geopend; wij hebben dit onderwerp aan gesneden, omdat wij willen bevorderen, dat van meer zijden daarover wordt nagedacht, daar wij van mening zijn, dat, nu de inneming der granen voor rekening van de overheid tot het verleden behoort, het zijn nut kan hebben bijtijds de aan de aflevering der granen verbonden moeilijkheden van opslag en financiering onder ogen te zien. 3. In de sector van de credietverlening door de boeren leenbanken vraagt bij de aanvang van hef nieuwe jaar nog een ander vraagstuk onze aandacht. Wij denken hierbij aan de financiering van de varkensmesterij. Enige maanden ge leden is dit onderwerp aan de orde gekomen, doordat de particuliere vleeswarenindustrie het eerst ertoe was overge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 5