7246 is gestoken, terwijl de zekerheid aanwezig moet zijn, dat de rente- en atschrijving over de aanschafkosten in het bedrijf kunnen worden terugverdiend. Het gaat hierbij om de vaste lasten, waarvan wij genoegzaam weten, wat voor een blok aan het been zij kunnen betekenen in tijden van neergaande conjunctuur, in hef bijzonder bij bedrijven, die in hoofdzaak afhankelijk zijn van afzet naar hef buitenland. Maar ook in de binnenlandse markt moeten wij ermede rekening houden, dat richtprijzen niet anders zijn dan streefprijzen, prijzen der halve, die zullen worden nagestreefd, maar die geenszins onder alle omstandigheden gehaald zullen kunnen worden bij de afzet van oogstproducfen, zoals graan en aardappelen, gelijk de ervaring in het afgelopen jaar heeft geleerd. Wel kunnen wij er op rekenen, dat de te voeren landbouwpoli tiek zodanig zal zijn, dat de prijzen van de producten al thans wat de binnenlandse granen betreft niet afhankelijk zullen worden van de prijzen op de wereldmarkt en dat der halve door een aantal maatregelen zal worden bevorderd, dat, bij een prijsdaling op de wereldmarkt beneden het ni veau van kosten, dat aan de binnenlandse productie ten grondslag ligt, het binnenlandse prijsniveau in het algemeen op peil zal worden gehouden; zulks zal evenwel niet weg nemen, dat ook op de binnenlandse graanmarkt en hetzelfde geld voor de markt van producten, die min of meer als sub stitutie-artikelen voor de granen kunnen worden beschouwd, flinke prijsschommelingen kunnen voorkomen, bijv. in ver band met een groot aanbod onmiddellijk na de oogst, dat niet direct zal worden afgenomen, omdat de handel bij een overigens vrije markt in hef binnenland, de kans heeft de kaf uit de boom te kijken, om door een opstapeling van het aan bod een prijsdaling uit te lokken. Zullen wij in de buitenland se graanhandel vooralsnog wel kunnen rekenen op staatsmo nopolie of staatsinterventie ter manipulatie van het binnen lands prijsniveau in het algemeen, de handel in het binnen land zelve zal zoveel mogelijk vrij zijn, met het gevolg, dat de boer, die niet aanstonds voor lage prijs wil verkopen, voor het probleem komt te staan van de opslag van zijn oogst en de financiering. Ongetwijfeld zal dit vraagstuk ons, en hiermede bedoelen wij de boeren en hun coöperaties, in de komende tijden bezig houden. Wij koesteren namelijk de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 4