7245 En nu is het nieuwe geschiedenisboek aangevangen, waar in naar wij hopen en vertrouwen onze landbouwcredietorga- nisatie verder zal gaan zich te doen kennen als de altijd parate spaar- en credietinstelling van het platteland, waarop boeren en tuinders kunnen terugvallen ter voorziening in hun redelijke credietbehoeften, om sterk te kunnen staan in de strijd voor hun zelfstandig bestaan. Hef nieuwe boek begint al aanstonds met een nieuwe ge schiedenis, die wij later wellicht zullen noemen de periode van de bevrijding uit de boeien van de oorlogseconomie. En die nieuwe periode brengt al aanstonds ook nieuwe moeilijk heden, die zich voordoen voor onze boeren en tuinders, maar niet minder ook voor onze coöperaties, moeilijkheden, die samenhangen met het weer moeten leren rekenen, om de kosten en liefst ook een redelijke winst of ondernemersloon verdisconteerd te krijgen in prijzen, die niet langer, althans voor de meeste producten niet, door de overheid zijn gega randeerd. De boer en tuinder, zij worden weer opnieuw koopman, behalve leider van hun agrarisch bedrijf, hetzij in dividueel of door fussenkomst van hun coöperatie of afzef- verenigingen, welke laatste niet mogen menen, dat zij daar bij de roeping hebben of in staat zouden zijn, de zich terug trekkende garanderende overheid te vervangen om boeren en tuinders vaste prijzen te verzekeren. Indien onze coöpe raties de boeren een zo hoog mogelijke prijs verzekeren, waarbij een zo klein mogelijk bedrag als kosten aan de strijkstok blijft hangen, hebben zij haar taak gedaan in het economisch proces, dat zijn wisselvalligheden toevoegt aan de vele risico's van weer en getij, die aan de bedrijfsvoering in land- en tuinbouw onherroepelijk verbonden zijn. 2. Ook onze boerenleenbanken evenals onze Centrale Bank zullen met deze nieuw optredende omstandigheden hebben rekening te houden bij haar credief- en voorschot- politiek. Vaste voorschoften aan boeren en tuinders voor de herinstallafie van het bedrijf zullen altijd in gepaste verhou ding moeten staan tot hef eigen kapitaal, dat in het bedrijf

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 3