7244 WAT BRENGT HET NIEUWE JAAR! 1. Een nieuw jaar ligt voor ons open, nadat het oude jaar van ons is heengegaan, achterlatende levendige herinnerin gen aan de gebeurtenissen, die 1948 gekenmerkt hebben tot een bijzonder jaar: de luisterrijke viering van het vijftigjarig Regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en Haar daarop volgende troonsafstand, afsluitende een roemrijke regerings periode, waarmede de ontwikkelingsgeschiedenis van onze Centrale Bank en van onze boerenleenbankorganisatie samen viel; een periode rijk aan belevenissen, de eerste en tweede wereldoorlog behoeven nauwelijks te worden vermeld, die niet hebben nagelaten op de economische conjunctuur van dat tijdvak en daarmede op de ontwikkelingsgang van onze landbouwcredietorganisatie een sterk merkbare invloed uit te oefenen. Hef nieuwe jaar, nu aangevangen onder hef bewind van Koningin Juliana, is voor ons als de aanvang van een nieuw boek in de geschiedenis van onze instelling, nadat wij het eerste boek, dat de geschiedenis van een halve eeuw om vatte, hebben besloten met de herdenking van het vijftig jarig bestaan der Centrale Bank op 5 December j.l. De ge schiedenis van dat eerste boek is de geschiedenis van de grondvesting en ontwikkeling van hef coöperatief landbouw- crediet en de betekenis daarvan in jaren van langzaam her stel na de slepende crisis in de Nederlandse landbouw op het einde der vorige eeuw, die tot een algehele reorganisatie daarvan zou voeren; in jaren waarin hef nieuwe landbouw- regime, dat steeds meer werd bepaald door hef intensief ge voerd veredelingsbedrijf, voorspoed en welvaart gaf in land en tuinbouw, in het bijzonder na de eerste wereldoorlog; in jaren van crisis en tegenspoed, waarin de zwakke plekken van het op buitenlandse afzetmarkten drijvende land- en tuinbouw-complex sterk aan de dag traden; in jaren van een op de grondslagen der crisispolitiek gevestigde oorlogseco nomie, die ook de schaarste in de eerste jaren na de bevrij ding moest helpen verdelen en een diep ingrijpen van over heidswege in de bedrijfsvoering van boer en tuinder met zich bracht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 2