7269 B. JANSSEN f Op 20 November 1948 overleed te Altforst de heer Bernardus Janssen, vanaf 1914 Bestuurslid en vanat 1931 Onder-Directeur van de boeren leenbank. Ook was hij lid van het Armbestuur. Met hem ging, kort na het overlijden van de Directeur weer een algemeen geachte, oude en vertrouwde figuur heen uit het Bestuur, een die zich gedurende een lange reeks van jaren met toewijding gaf aan de belangen der bank en die zijn verantwoordelijkheid ten volle begreep. Steeds was hij op de vergaderingen aanwezig, waar men zijn ervaren advies zeer waardeerde. Bij de leden van de boerenleenbank zal zijn nagedachtenis in ere blijven. Hij ruste in vrede. P. J. HOEX f Na een langdurige ziekte is op 2 December 1948 te Venray in het St. Elisabethziekenhuis overleden de heer P. J. Hoex, Directeur der Boeren leenbank te America. Zijn nagedachtenis zal nog vele jaren in onze herinnering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. J. W. FRANSSEN f Op 8 December 1948 overleed te Hoensbroek na een welbesteed le ven de heer Jan Willem Franssen. De overledene was gedurende vele jaren lid van het Bestuur der Boerenleenbank te Hoensbroek. Deze functie heeft hij altijd met veel ijver en nauwgezetheid vervuld, totdat hij zich bij de laatstgehouden algemene vergadering wegens zijn hoge leeftijd niet meer als lid van het Bestuur beschikbaar stelde. Niet alleen voor zijn echtgenote en kinderen, maar ook voor onze bank, betekent zijn heengaan een groot verlies. Hij ruste in vrede. P. H. FRANSSEN f Op 13 December 1948 overleed te Reuver de heer Paulus Hubertus Franssen, Directeur der Boerenleenbank. De overledene was sinds 13 October 1910 lid der bank, werd in 1925 gekozen tot Bestuurslid en in 1940 tot Directeur. Gedurende 23 jaren diende hij trouw de belangen der bank. Eenvoudig en oprecht stond hij steeds op de bres om de be langen van Boerenleenbank en leden met de grootste ijver te beharti gen. Moge hij hierboven het loon ontvangen voor het vele goede werk, dat hij zo belangeloos voor zijn evenmens heeft verricht. Hij ruste in vrede. H. H. J. BEUKERS f Vrij onverwacht overleed te Erica op 15 December 1948 de heer H. H. J. Beukers. De overledene was mede oprichter der Boerenleenbank in 1929. Tot 1941 was hij lid van de Raad van Toezicht en sindsdien pre sident. Eenvoudig en oprecht, steeds de belangen der bank voor ogen hebbende, verliest de bank in hem een toegewijde kracht. De nagedachtenis zal bij zijn vrienden in dankbare herinnering blijven. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 27