7268 J. P. HOPMANS, f Op 6 September overleed te Fijnaart in de ouderdom van 86 jaren de heer J. P. Hopmans, lid der boerenleenbank vanaf de oprichting in 1906, vele jaren president van de Raad van Toezicht. Hij ruste in vrede. W. H. LENDERS. f Op 11 September 1948 overleed de heer W. H. Lenders, die vanaf 1 April 1928 Bestuurslid was van de boerenleenbank te Blerick. Steeds was hij op de maandelijkse vergaderingen aanwezig, waar zijn raadgevingen door zijn medebestuursleden werden gewaardeerd, daar zij getuigden van grote kennis van zaken en van voorzichtigheid. Zelfs gedurende zijn ziekte bleven hem de aangelegenheden van de bank interesseren. Moge God hem het eeuwig loon hebben geschonken voor zijn wel besteed leven. Hij ruste in vrede. J. VAN ENCKEVORT. f Op 15 September 1948 overleed de heer J. van Enckevort, oud bestuurslid der Boerenleenbank te Roggel. De overledene was vanaf de oprichting lid der Bank, werd in 1924 gekozen als lid van het Bestuur en Onder-Directeur en is dit onafgebro ken gebleven tot 28 October 1947. Hij verzuimde nooit zonder bij zondere reden een vergadering bij te wonen en was steeds voor de belangen der Boerenleenbank met ijver bezield. Moge de goede God hem reeds de beloning geschonken hebben voor alles wat hij in het belang der Bank heeft verricht. Hij ruste in vrede. J. GIESBERTS f Op 23 October j.l. overleed plotseling te Huissen de heer J. Giesberts. Hij was sedert Augustus 1915 bestuurslid der Boerenleenbank Huissen en ontbrak practisch nooit op een vergadering, waar, hij een geziene gast was en iedereen gaarne zijn adviezen hoorde. Moge zijn intocht in de hemel zijn, zoals zijn dood n.l. volkomen zonder lijden. Hij ruste in vrede F. H. GORRIS. f Op 1 Nov. 1948 overleed de heer F. H. Gorris, Oud Kassier der Boe renleenbank te Mechelen. De heer Gorris heeft de boerenleenbank ge diend als kassier van 1931 tot 1946 en was ook nadien steeds zeer belangstellend naar de gang van zaken aan de Bank. Zijn nauwkeurige en onberispelijke werkwijze, voor de bank verricht, zal bij allen, die hem kenden, lang in herinnering blijven. G. J. M. CROMBACH. f Tengevolge van een hartaandoening overleed op 11 Nov. 1948 de heer G. J. M. Crombach te Schaesberg. Hij was 58 jaar oud, vanaf 1924 lid en vanaf 1940 bestuurslid der boerenleenbank. De heer G. J. M. Crombach was een trouw bezoeker van de vergaderingen en een steun voor de bank. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 26