7267 MEMORIEBOEK. W. KEYZERS. t Op 22 April 1948 overleed plotseling in de leeftijd van 68 jaren de heer W. Keysers, Bestuurslid der Boerenleenbank te America. Zijn nage dachtenis zal ons nog zeer vele jaren bijblijven door het vele goede, dat deze man voor het heil van zijn evenmens gedaan heeft. Hij ruste in vrede. C. BERKYENS f Op 26 Mei 1948 overleed zacht en kalm de heer C. Berkvens, Direc teur der Boerenleenbank te St. Oedenrode. Hij was mede oprichter der bank, sinds October 1913 bestuurslid en sinds 16 Mei 1926 Directeur. Moge God deze rechtschapen man reeds beloond hebben voor alles wat hij belangeloos heeft gedaan voor zijn evenmensen. Hij ruste in vrede. J. WIJNAKKER f Op 14 Augustus 1948 overleed de heer Johannes Wijnakker, vanaf 1907 bestuurslid en vanaf 1931 directeur van de boerenleenbank te Alt forst. Ook was hij lid van het Kerk- en Armbestuur. Hij vervulde zijn functies met de grootste ijver en nauwgezetheid, op vergaderingen ont brak hij zelden. De algemene achting en vriendschap, welke men hem toedroeg, verdiende hij ten volle en vooral de leden van de boerenleen bank, wier belangen hij bijna van de oprichting der bank af heeft behar tigd, zijn hem grote dank schuldig. Zijn nagedachtenis blijft in ere. Hij ruste in vrede. J. VAN BOXEL. f Op Zondag 5 September overleed zeer plotseling, voorzien van het H. Oliesel, op 68-jarige leeftijd de heer J. van Boxel, Directeur der Boerenleenbank te Klein-Dongen. Bij de oprichting der Bank in 1916 werd de heer van Boxel reeds tot lid van de Raad van Toezicht gekozen, werd in 1928 President van de Raad, hetgeen hij tot 1936 bleef, toen hij tot Bestuurslid werd geko zen. Gedurende de laatste 10 jaren bekleeddé hij ook de Directeurs- functie der Bank. Door zijn grote toewijding, zijn brede kijk op de bestaande toe standen in de boerenbedrijven, zijn wijs beleid en zijn vurige ijver die hij bij het vervullen van zijn taak aan de dag legde, zodat hij op geen enkele vergadering ooit ontbrak, dwong hij eenieders hoogste waar dering af. Bovendien had hij ook steeds een open oog voor de moeilijke omstandigheden waarin sommige leden konden komen te verkeren. Naast het Directeurschap der Boerenleenbank bekleedde de heer van Boxel nog verschillende functies in tal van andere verenigingen, het boerenbedrijf rakende. De boerenleenbank verliest in hem een hard werker voor het belang der Bank en dat van haar leden en tevens een krachtig bestuurder. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 25