7262 kracht. Men verzuime dus niet achter het bedrag het woordje vrij of geblokkeerd door te halen al naar gelang wordt over geboekt ten laste van geblokkeerde ot van vrije rekening. 5) NAAR WELKE BOERENLEENBANK, ANDERE BANKIN STELLING OF POSTGIRO-REKENING MOET DE OVERBOE KING! Ook al is de geadresseerde duidelijk op het giro-biljet ver meld, dan nog is het adres niet volledig. Gireren immers be tekent het overschrijven van een bedrag van de ene bankre kening naar de andere of naar een postgiro-rekening. De giro-opdracht kan slechts dan worden uitgevoerd, wanneer bekend is naar welke boerenleenbank, andere bankinstelling ot postrekening het bedrag moet worden overgeschreven. 6) GIRO-OPDRACHTEN VOOR DE C.C.B. MOETEN GETE KEND WORDEN DOOR DE KASSIER. Op de formulieren A.A.2, die voor de Centrale Bank be stemd zijn, is links onderaan een ruimte gereserveerd voor de handtekening van de kassier. Een niet door de kassier ge tekende opdracht is geen opdracht en kan dientengevolge niet worden uitgevoerd. Het is dus wel van belang er op toe te zien, dat geen onge tekende formulieren A.A.2 aan de Centrale Bank worden doorgezonden. 7) BELASTINGJAAR EN NUMMER VAN HET KOHIER. Bij overboeking van belastingbedragen is het beslist nood zakelijk alle gegevens betreffende de te betalen belasting te vermelden, f.w. 1. Soort der belasting (Inkomstenbelasting, Vermogensbe lasting, Ondernemingsbelasting, Omzetbelasting, etc.) 2. Belastingjaar (niet verwarren met boekingstijdvak B.T.V.) 3. Nummer (artikel) van het kohier. 4. Gemeente van aanslag. De vermelding, vooral van het belastingjaar en hef nummer van hef kohier, wordt nog wel eens vergeten. Dit veroorzaakt veel onnodig heen en weer geschrijf, omdat de ontvanger een overboeking, die niet volledig is aangeduid, wel vast houdt, maar het overgeboekte bedrag niet van de belasting schuld van de betrokkene afschrijft, waardoor deze laatste,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 20