MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 354 Januari-Februari 1949 HET NIEUWE JAAR Bij de aanvang van hel nieuwe jaar hechten wij er aan Be stuurders, leden van de Raad van Toezicht en Kassiers de beste wensen te doen toekomen van Bestuur en Directie en alle medewerkers van de Centrale Bank voor een gelukkig 1949. Moge in het nieuwe jaar op allen, die werkzaam zijn in onze landbouwcredietorganisatie, Gods zegen rijkelijk neer dalen, zowel wat betreft hun particuliere belangen als in de behartiging van de zaken, die hun in welke functie ook zijn toevertrouwd. Het nieuwe jaar zal ons ongetwijfeld weer nieuwe vraag stukken voorleggen, waarover wij in onze „Maandelijksche Mededeelingen" geregeld van voorlichting hopen te dienen, alhoewel de omstandigheden zodanig zijn, dat ons orgaan nog niet geregeld zal kunnen verschijnen. Nochtans hopen wij, zo dikwijls als bijzondere onderwerpen een uitvoerigere bespreking dan in circulaires mogelijk is, vereisen, daarover in ons blad te kunnen inlichten. In deze uitgave vindt men onder hef hoofd „Wat brengt het nieuwe jaar" een bespreking van actuele beleidsvragen met betrekking tot de financiering van de oogsfopslag en de varkensmesterij, terwijl in een volgend artikel de behande ling in het Parlement van het wetsontwerp Afwikkeling Geld- zuivering wordt besproken. Tenslotte is nog eens opnieuw geschreven over „Het invullen der girobiljeften", waarvan een aandachtige lezing vooral aan de heren kassiers wordt aanbevolen. Daar wij gewacht hebben op de definitieve vaststelling van de Wet tot Afwikkeling van de Geldzuivering is de varschijning van dit nummervertraagd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1