7261 2) LET OP DE KOMMA. Nog al vaak worden er ook in de giro-biljetten fouten ge maakt door het niet, of verkeerd plaatsen van de komma. Wat wordt er bijv. bedoeld, als op 't girobiljet 2380 staat ingevuld. Sfrikt genomen staat er twee duizend drie honderd tachtig gulden, maar laat men hef dan ook duidelijk tot uiting brengen en wel als volgt: 2380, De ervaring leert echter dat in het geval, als door ons hier boven genoemd drie en twintig gulden en tachtig cent wordt bedoeld en niet twee duizend drie honderd tachtig gulden. De afdeling giro staaf ook hierin dikwijls voor onoplosbare raadsels. Wanneer steeds de komma wordt vermeld is al veel gewonnen en wordt veel misverstand voorkomen. Vanzelfsprekend zij men er niet alleen op bedacht steeds de komma te vermelden, doch ook hierop, dat zij op de juiste plaats in het getal komt te staan. Indien in de toekomst niet meer aandacht aan dit kleine, doch hoogst belangrijke, leestekentje wordt geschonken, zul len v/ij er tot onze spijt toe moeten overgaan om op de giro- biljetten de bedragen, niet alleen in cijfers, doch ook in letters te laten vermelden, hetgeen meer v/erk en meer tijd zal kosten. 3) VAN WELKE BOERENLEENBANK KOMT DAT GIRO-BIL JET! Hef is erg moeilijk, en in vele gevallen zelfs onmogelijk, giro-opdrachten uit te voeren, wanneer niet de naam van de opdrachtgevende Boerenleenbank op het giro-biljet is ver meld. Het allerergste is, dat de Centrale Bank een dergelijk biljet niet eens kan terugsturen, omdat zij niet weet waar het vandaan komt. Dit euvel is gemakkelijk te ondervangen. De kassier stem pelt zodra hij een zending formulieren A.A. van de Centrale Bank ontvangen heeft, deze direct af met het stempel van zijn Boerenleenbank. 4) VRIJE OF GEBLOKKEERDE REKENING. De bepaling, dat bij elke overschrijving moet worden ver meld, of deze ten laste van een vrije, dan wel van een ge blokkeerde rekening geschiedt, is nog onverminderd van

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 19