7260 aan de instructies van de Centrale Bank, zoals die inmiddels per circulaire zijn of zullen worden gegeven. Inmiddels blijft voor ons van het grootste belang een royale inlossing door de Minister van zijn belofte tot verhoging van het bedrag, dat van geblokkeerde spaarrekening naar beleggingsrekening kan worden overgeboekt. Het belang van onze spaarders en van de boerenleenbanken zou daarmede zijn gediend. HET INVULLEN DER GIROBILJETTEN. (Form. A.A.). Meer dan een jaar is het nieuwe giro-biljet in gebruik en nog steeds komen bij de invulling hinderlijke onnauwkeurig heden voor. Het is daarom dat wij nogmaals de aandacht vra gen voor enkele punten, welke te wensen overlaten. 1) DUIDELIJK SCHRIJVEN. Bijna dagelijks zit de afdeling giro van de C.C.B. een aan tal met de handgeschreven giro-biljetten te ontcijferen. Hef lukf echter niet steeds om uit het hiëroglyphische handschritt behoorlijk wijs te worden. Dikwijls moet een greep gedaan worden met kans op een misgreep en alle gevolgen van dien. Soms is het zelts in 't geheel niet verantwoord de onduidelijk geschreven opdracht uit te voeren en moet deze terugge stuurd worden. Dit laatste is voor alle geinferesseerden nog wel de eenvoudigste weg, omdat een verkeerd uitgevoerde opdracht veel meer werk en.niet zelden onaangenaam heden tot gevolg heeft. Aan de Heren Kassiers zouden wij daarom willen vragen: „Zorg dat de Centrale Bank duidelijk geschreven giro-biljet ten van U doorkrijgt". Dit houdt in dat: 1. de kassiers, voorzover zij, bij gebrek aan een schrijf machine, de formulieren A.A. mef de hand invullen, zo dui delijk mogelijk, liefst in blokletters schrijven. 2. de Kassiers voorzover zij door rekeninghouders inge vulde giro-opdrachten ontvangen en daarvan een exemplaar aan de Centrale Bank doorzenden, zich er eerst van overtui gen ot dit exemplaar wel duidelijk leesbaar is en zo niet, hier in dan de nodige correcties aanbrengen óf dit overtypen dan wel overschrijven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 18