7259 van optierekeningen, die in de termen van deblokkering val len wegens compensatie met opgenomen bankcrediet, geen creditering ten gunste van hun debetrekening meer te doen plaats vinden, omdat daardoor de deblokkeringsmogelijkheid zou worden verminderd; voor aldus binnenkomende bedra gen zou men tijdelijk een afzonderlijke creditrekening moe ten openen. De lezers zullen v/el willen aannemen, dat deze lefter-zifte- rij niet van ons afkomstig is en dal wij gaarne hef nieuwe arti kel 7a zodanig zouden hebben gelezen, alsof er stond, dat tot het bedrag van hef per 31 Augustus 1948 opgenomen cre- diet overschrijving naar vrije rekening zou kunnen plaats vin den. Alsdan zou de regeling eenvoudig en duidelijk zijn ge weest en de toepassing geen enkele complicatie hebben op geleverd. Thans zitten wij echter met de redactie, dat alleen „ter aflossing van een per 31 Augustus 1948 opgenomen cre- diet" ten laste van opfierekening naar vrije rekening kan wor den overgeschreven en hebben betrokkenen niet alleen reke ning te houden met de willekeur van de toevallige stand der rekening per 31 Augustus 1948, doch bovendien ook het na deel, dat hun deblokkeringsmogelijkheid vermindert alnaar- gelang sinds genoemde datum crediteringen ten gunste van het crediet hebben plaats gevonden, waardoor het element der toevalligheid nog wordt vergroot. Indien door een sa menloop van omstandigheden de rekening op een dag met een groot bedrag gecrediteerd is en daardoor van debet in credit zou zijn omgeslagen, doch daarna onmiddellijk het crediet weer tenvolle zou zijn opgenomen, moet worden aan genomen, dat deblokkering niet meer mogelijk is, omdat, in dien de laatstbedoelde opneming na 31 Augustus 1948 heeft plaats gevonden, niet meer kan worden gesproken van een per 31 Augusus 1948 opgenomen crediet. In vele gevallen zal dan ook deze nieuwe keuze mogelijk heid voor debiteuren ter afwikkeling van tegoed op opfiere kening, een dode mus blijken te zijn. Slechts voor het bedrag van de laagste debetstand sedert 31 Augustus 1948 kan de blokkering plaats vinden. Hiermede hebben wij de verschillende afwikkelingsmoge lijkheden nog eens opnieuw de revue laten passeren. Voor de toepassing daarvan houden onze boerenleenbanken zich

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 17