7258 de z.g. novelle, of wijzigingswet, alsvolgt is komen te luiden: „Ten laste van een optierekening kan overschrijving ge schieden ten gunste van een vrije rekening bij een bank, staande ten name van de houder der optie-rekening, ter af lossing van een door die houder bij de desbetreffende bank per 31 Augustus 1948 opgenomen crediet." Deze nieuwe bestedingsmogelijkheid komt tegemoet aan de positie der bedrijven, die crediet bij een bank hebben op genomen, terwijl zij tegelijkertijd nog over geblokkeerd te goed of tegoed op opfierekening beschikken. Ook natuur lijke personen, dus niet alleen de economische instellingen, maar ook de boeren en tuinders zelf kunnen van deze rege ling gebruik maken. Deze regeling brengt een nieuwe de blokkeringsmogelijkheid. Om daarvoor in aanmerking te ko men moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan: vooreerst moet de houder van een tegoed op opfierekening op 31 Augustus 1948 hebben debet gestaan bij de (boeren leenbank; in rekeningcourant of bij wijze van vast voorschot is onverschillig. Vervolgens moet hij ook op het tijdstip van de afboeking van de optierekening nog debet staan. Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan van de opfierekening naar vrije rekening worden overgeboekt ter aflossing van het per 31 Augustus 1948 opgenomen crediet. Uit de toevoeging van de laatste woorden zal men moeten besluiten, dat de de- befpositie ook na 31 Augustus 1948 moet hebben voortge duurd. Indien na genoemde datum op de schuld is afgelost of bij een crediet in lopende rekening ten gunste van die re kening bedragen zijn geboekt, zal moeten worden aangeno men, dat in zoverre hef op 31 Augustus 1948 opgenomen crediet is afgelost; opnemingen of debiferingen daarna ten laste van dezelfde rekening komen niet meer in aanmerking, omdat deze niet kunnen worden gebracht onder het per 31 Augustus opgenomen crediet. Het gevolg van deze strikte interpretatie, die naar ons is gebleken alleen als juist kan wor den aanvaard, is, dat practisch slechts deblokkering kan plaats vinden voor het laagste bedrag, waarvoor sedert 31 Augustus de optierekeninghouder heeft debet gestaan en waarvoor de ze ook na het inwerking treden van de wet op het tijdstip der deblokkering nog debet staat. Het is derhalve zaak, nu deze regeling is bekend geworden in het belang van houders

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 16