7257 koop van schuldbewijzen of certificaten van schuldbewijzen van Nederlandse Staatsleningen. Aankoop van levens- en spaarverzekeringen. De desbetreffende bestedingsmogelijkheid ten laste van opfierekening is in de wet gelijk gebleven aan die van de Ministeriële Beschikking. Wij kunnen daarvoor dus verwijzen naar circulaire no. 264 blz. 4 in de serie Afwikkeling Geldzui- vering. Betaling van door de rekeninghouder zelf verschuldigde oude belastingen en bijzondere heffingen. Als gevolg van het amendement van den Heuvel is aan art. 15 een nieuw lid toegevoegd, inhoudende, dat iemand, die belasting verschuldigd is over inkomsten, betrekking hebben de op de periode van vóór 31 December 1945, deze in ge blokkeerd geld mag betalen voorzover de inkomsten in ge blokkeerd geld zijn uitbetaald. Deze toevoeging zal in de praktijk niet veel betekenen. Overigens zijn de mogelijkheden tot betaling van belasting uit geblokkeerd tegoed niet gewijzigd, behoudens de hier voor reeds opgenomen uitbreiding, dat de bekende „oude" belastingen en de bijzondere heffingen thans ook met Inves- ferings- en Beleggingscertificaten kunnen worden betaald, waardoor de koersvorming van deze stukken enige steun zal ontvangen. Betaling fen laste van optierekening van belasting voor een ander, die als tegenprestatie vast goed overdraagt of daarop hypotheek geeft. Ook deze regeling, waarvan in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt, is ongewijzigd gebleven. Zij is analoog aan die voor aankoop van effecten, waarvan de opbrengst wordt besteed voor betaling van belasting. Tenslotte heeft de Parlementaire behandeling tot resultaat gehad, dat er een nieuwe bestedingsmogelijkheid is bijgeko men, te weten: De besteding van tegoed op optierekening voor aflossing van schuld bij de bank. Deze optie is neergelegd in het nieuwe artikel 7a, dat bij

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 15