7255 lijk genoegdoening zullen krijgen in een regeling, die alsnog in ruime zin de mogelijkheid zal openen, om geblokkeerde bedragen op spaarrekening boven 3.500.naar beleg gingsrekening over fe boeken. Hel geduld van de spaarders is al zo lang op de proef gesteld, dal zij thans eindelijk wel beloond mogen worden met een regeling, die hen, na het geleden renteverlies, althans het verlies bij verkoop van in vesteringscertificaten bespaart. Invesferings- en Beleggingscertificaten. De termijn van verhandelbaarstelling van Invesferings- en Beleggingscertificaten, welke aanvankelijk luidde: „geleide lijk binnen een termijn van ten hoogste 5 jaar" is met één jaar verkorf tot 4 jaar. Dit betekent, dat op 1 Juni 1951 de laatste stukken verhandelbaar zullen worden. De Minister heeft verklaard, dat hij deze inkorting wil be werkstelligen in dier voege dat de 4 nog vervallende termij nen, welke aanvankelijk waren gesteld op 1 Juni 1949-1950- 1951 en 1952, thans om de 9 maanden zullen vervallen. De Minister deelde mede, dat hij reeds in contact was getreden over de technische uitvoering. Op zichzelf is fhans de vreemde figuur ontstaan, dat de laatste fermijn van verhandelbaarstelling van de Invesferings- en Beleggingscertificaten volgens art. 8 is gesteld op 1 Juni 1951, terwijl de laatste termijn van overboeking van beleg gingsrekening naar vrije rekening vervalt op 1 Juni 1952. Wij zullen moeten afwachten of de Minister zich op de duur zal houden aan de termijnen genoemd in art 4 voor het vrijko men van bedragen op beleggingsrekening dan wel of ook hier tot een vervroeging zal worden overgegaan. Aan de 3% Invesferings- en 3'/4% Beleggingscertificaten is nu ook een belasfingfaciliteit verbonden, in die zin, dat deze stukken in betaling kunnen worden gegeven ter voldoening van zekerheidstellingen en belastingen genoemd in art. 15. Te grote betekenis moet men echter hieraan niet toekennen, aangezien dit de belastingen zijn over 1945 en vroegere jaren alsmede de Ondernemingsbelasting 1946 en de Heffingen, welke reeds met geblokkeerd tegoed konden worden vol daan. Dit betekent dus in de praktijk, dat de koersen van de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 13