7254 stellingen allereerst te worden ingeschreven op investerings- of beleggingscertiticaten en wel voor tot op 500.afge ronde bedragen. Bedraagt het tegoed op optie-rekening voor zulk een instelling b.v. 11.499.dan kan voor 11.000, invesferings- of beleggingscertificaten worden genomen; van de daarna overblijvende 499.kan 400.worden over geschreven naar beleggingsrekening, terwijl 99.kan wor den overgeboekt naar vrije rekening. Loopt de afwikkeling derhalve rond voor de genoemde instellingen, d.i. in hef al gemeen voor de bedrijven, hetzelfde kan niet worden ge zegd van de afwikkeling der optie-tegoeden van natuurlijke personen. Deze laatsfen zullen in het algemeen nog niet tot het doen van een keuze zijn overgegaan voor bedragen op optierekening boven 3.500.daar zij ongetwijfeld de voorkeur eraan zullen hebben gegeven om af te wachten of het bedrag, dat naar beleggingsrekening kon worden over geboekt, nog niet zou worden verhoogd. Op dit punt geeft de wet nog geen definifief-uitsluitsel. In het algemeen is het bedrag, waarvoor ten hoogste naar beleggingsrekening kan worden overgeschreven, bepaald gebleven op 3.500. Aan de Nederlandsche Bank is in artikel 4, lid 3, van de wet evenwel de bevoegdheid gegeven, om overeenkomstig door de Minister te stellen regelen, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, vergunning te verlenen tot het overboeken op beleggingsrekening van hogere bedragen. Wij hopen, dat van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt om restant tegoeden beneden 500.welke na overboeking van 3.500.naar beleggingsrekening zijn overgebleven, eveneens naar beleggingsrekening te doen overboeken, zij hef afgerond op ronde sommen van 100.zodat uiteinde lijk op opfierekening zou resteren een bedrag beneden 100 gulden, dat dan kan worden vrijgegeven. Daarnaast rekenen wij er op, dat in deze uitvoeringsregeling de spaarders met geblokkeerde spaarbedragen boven 3.500.nog extra zullen worden tegemoet gekomen. Na de desbetreffende toe zeggingen van de Minister in de beide Kamers der Sfafen- Generaal, waarvan meer dan een Kamerlid zijn stem voor het wetsontwerp feitelijk afhankelijk heeft gemaakt, vertrouwen wij, dat de geblokkeerde spaarders, die inmiddels van het lang uitblijven dezer regeling de dupe zijn geworden, einde-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 12