7253 Nu eindelijk, en wel in twee ronden immers na de aanvan kelijke vasfsfelling van de wet door de Tweede en Eerste Ka mer, werd door de Minister nog weer een z.g. novelle inge diend, d.i. een nieuw wetsontwerp strekkende tot wijziging van de reeds door het Parlement aangenomen wet, welke evenwel nog niet door atkondiging in werking was getreden de parlementaire strijd beslecht is, kan een balans worden opgemaakt van hetgeen tenslotte veranderd is ten opzichte van de regeling geldende ingevolge de reeds aangehaalde Ministeriële Beschikking. Hieronder geven wij derhalve een opsomming van de wijzigingen, die na atkondiging van de wet tot afwikkeling van de geldzuivering zijn ontstaan in de tot nu geldende afwikkelingsregeling, zoals die voor onze boerenleenbanken omschreven werd in de afzonderlijk ge nummerde circulaires I tot en met XII. Overschrijving van optierekening naar beleggingsrekening. De wet geeft in artikel 4 een duidelijke omschrijving van de rekeninghouders, die wel en die niet naar beleggingsre kening mogen laten overschrijven. Natuurlijke personen, evenals ook verenigingen, geen maat- of vennootschappen of coöperatieve verenigingen zijnde, komen voor de optie der beleggingsrekening in aanmerking. In tegenstelling met de voorlopige regeling van de Ministeriële Beschikking kun nen derhalve voortaan ook onderlinge verzekeringsmaat schappijen en vee-fokverenigingen van optierekening naar beleggingsrekening doen overschrijven. Geen gebruik kan van de beleggingsrekening worden gemaakt door maatschap pen, vennootschappen onder firma, commanditaire en naam loze vennootschappen en coöperatieve verenigingen. Op de ze regel bestaat nochtans deze uitzondering, dat van laatst genoemde instellingen een minder dan 500.bedragend tegoed op een opfierekening na afronding op een veelvoud van 100.wel naar beleggingsrekening kan worden over geboekt. In verband met de bepaling, dat resterende tegoe den op optierekening beneden 100.kunnen worden vrij gegeven, kan derhalve thans met de geblokkeerde rekenin gen van maat- en vennootschappen en van coöperatieve ver enigingen geheel schoonschip worden gemaakt. Ter afwikke ling van haar fegoed op optierekening dient door deze in-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 11