7252 Dit betekent derhalve, dat de boerenleenbank weer het finan ciële middelpunt is geworden voor de bedrijfsfinanciering in land- en tuinbouw, waarmede zij haar traditionele taak, die in de oorlog was komen stil te liggen, weer in volle omvang op zich heeft genomen; dit betekent echter ook, dat de zorgen en de moeilijkheden aan de credietverlening voor de beheer ders verbonden weer alle aandacht vragen, maar ongetwijfeld zullen zij de oplossing daarvoor vinden in wijs beraad aan de hand van de voorschriften van de Centrale Bank, die steeds zal klaar staan om ook in individuele gevallen van voorlich ting te dienen, zo dikwijls kassier en beheerders menen, dat hef geval zo moeilijk is, dat „Eindhoven" er aan te pas moet komen. De vertrouwvolle samenwerking tussen boerenleenbank en Centrale Bank is wederom onze waarborg voor een deugde lijk boerenleenbankbeleid in het nieuwe jaar. DE WET TOT AFWIKKELING VAN DE GELDZUIVERING De vaststelling van de afwikkelingsregeling der geldzuive- ring heeft heel waf voeten in de aarde gehad. Trad bij de Ministeriële Beschikking van 24 November 1947 een voorlopi ge regeling in werking, volgens welke inmiddels met de af wikkeling een aanvang werd gemaakt, de definitieve regeling werd als ontwerp van wet bij de Tweede Kamer geïntrodu ceerd in Mei j.l. en kwam eindelijk na een moeizame parle mentaire behandeling vast te staan. In de Juli-Augusfus afle vering van onze „Maandelijksche Mededeelingen" no. 351, gaven wij een uitvoerig overzicht van de inhoud der bestaan de regeling volgens de Ministeriële Beschikking van 24 No vember 1947, van de wijzigingen daarop voorgesteld in hef ontwerp van wet en van de voorstellen der Tweede Kamer vervat in het Voorlopig Verslag, waarin bepleit werd een verdere tegemoetkoming aan de houders van geblokkeerd geld voor uitbreiding van de z.g. opties, waaronder zijn te verstaan de keuze-mogelijkheden voor de houders van ge blokkeerd geld tof afwikkeling van hun geblokkeerde saldi.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 10