7027 lid 6 der Afwikkelingsbeschikking). De befeekenis der be paling, dat alleen veelvouden van honderd gulden naar be leggingsrekening mogen worden geboekt, verliest echter aan duidelijkheid, doordat artikel 15 der Afwikkelingsbe schikking uitdrukkelijk de mogelijkheid opent, dat ook ten laste van beleggingsrekening nog belasting mag worden be taald, waardoor de aanvankelijke afronding op veelvouden van honderd gulden weer spoedig teloor gaat. Een bijzon der ingewikkelde vraag doet zich vervolgens voor, indien op basis van hef op veelvouden van honderd gulden afge ronde bedrag aanvankelijk met toepassing van artikel 4, lid 5 is vastgesteld het een/vijfde gedeelte, dat jaarlijks mag worden vrij gegeven, en vervolgens het bedrag op beleg gingsrekening weer vermindert door belastingbetaling, waarbij zich dan nog de moeilijkheid kan voordoen, dat de beleggingsrekening in vele gevallen eerst zal kunnen wor den geopend na I Juni 1948, ondanks dat het even aange haalde artikel uitdrukkelijk bepaalt, dat het tegoed op be~ leggingsrekening vrij wordt in vijf jaarlijksche gedeelten van elk 20% met een minimum van 300.en het eerst vrij komende gedeelte wordt overgeboekt op 1 Juni 1948 en zoo vervolgens. Het komt ons voor, dat het eerder te vergeven is aan onze kassiers dat zij bedoelde bepalingen zoodanig uitleg gen, dat zij practisch uitvoerbaar worden en daarbij uiter aard met ongerepte handhaving van den geest der voorr- schriften aan de cliënten het minste nadeel berokkenen, dan aan het departement, dat ook na de voorbereiding van ongeveer een jaar de Afwikkelingsbeschikking nog zooda nige vragen doet rijzen. Inmiddels zijn de lijvige beschikkingen geleidelijk in cir culaires van de Centrale Bank in voor den kassier duidelijke aanwijzingen omgezet, waarbij wij ter bevordering van de overzichtelijkheid de methode hebben gevolgd om de ma terie in verschillende onderdeelen te behandelen. Mede in verband met de op de cursus gegeven toelichting, hebben wij het volste vertrouwen, dat de kassiers de hun bij de af wikkeling der geldsaneering wachtende taak behoorlijk over eenkomstig de voorschriften der wet zullen kunnen uitoefe nen en daarbij ook hun cliënten naar beste weten zullen kunnen adviseeren, waarbij den kassiers het lichtpunt tegen-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 5