7024 zachtende omstandigheid gold ook, dat men algemeen wist, dat nog heel wat achterstallige belastingen en ook bijzon dere heffingen zouden moeten worden betaald en men ac cepteerde, dat door de blokkeering een deel van de tot dan toe liquide middelen werd vastgelegd voor toekomstige belastingbetaling, terwijl men ook algemeen oog had voor de beteekenis der blokkeering als middel tot registratie van het bezit, dat in den vorm van baar geld werd aange houden. Indien wij ons zetten aan een beoordeeling van de afwik- kelingsregeling is het noodzakelijk de verschillende doelein den van hef geldsaneeringsproces nog eens voor den geest te halen en dan zou de aanvankelijke conclusie kunnen zijn: indien de blokkeering haar beteekenis heeft gehad voor de vermogensregistrafie, hetgeen mag worden aangenomen, en indien vervolgens maar ervoor wordt gezorgd, dat het ge blokkeerde geld niet wordt vrij gegeven voordat alle belas tingen, die uit geblokkeerd moeten worden voldaan, daaruit zijn aangezuiverd, dan zou hef billijkheidsgevoel bevredigd blijven, indien voor het overige dan ook onverwijld en rechtstreeks vrijgave zou plaats vinden. Zoo echter is hef met de afwikkeling niet gesteld. Slechts zeer kleine bedragen en wel beneden 100.en dan nog eerst nadat de geblokkeerde rekening in z.g. „optiereke ning" is omgezet, komen onverwijld en rechtstreeks, nadat de optierekening beneden 100.is gedaald, voor vrij gave in aanmerking. Overigens kan slechts in vrij geld wor den beschikt, voor zoover de optierekening in z.g. „beieg- gingsrekening" wordt omgezet, hetgeen slechts mogelijk is voor bedragen tot 3500.de vrijgave geschiedt dan echter niet onverwijld, doch slechts zeer geleidelijk en wel in jaarlijksche termijnen van telkens een vijfde deel of van tenminste 300.te beginnen per Juni 1948, en zoo ver volgens per 1 Juni van volgende jaren. En voor alle andere bedragen op geblokkeerde rekening is zelfs geen recht- streeksche vrijgave mogelijk, ook niet geleidelijk; restant bedragen op geblokkeerde rekening, die noch voor eigen belastingbetaling, noch voor betaling van belasting van an deren kunnen worden gebruikt en ook niet voor omzetting in beleggingsrekening in aanmerking komen, kunnen slechts worden bevrijd langs den omweg van omzetting in inves-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 2