7033 was hef ongewijzigd blijven voortbestaan. Nu met de afwikkeling van de geldzuivering een begin werd gemaakt, zag men echter in, dat juist deze bepaling om de hierboven genoemde reden, op de eerste plaats diende te verdwijnen. Zij is dan ook in haar geheel ingetrokken. Het spel zou echter niet volmaakt zijn, wanneer ook hierbij niet weder een aantal uitzonderingen waren gemaakt, welke U eveneens in circulaire no. 254 bijeen vindt en wel onder III. Behoudens dus in deze uitzonde ringsgevallen, mogen voortaan alle z.g. oude schulden in contanten of door storting op vrije rekening worden afbetaald, waarmede tevens is vervallen de speciale regeling tot nu toe geldende voor de aflos sing van al of niet door hypotheek gedekte leeningen welke in circu laire no. 228 te Uwer kennis werd gebracht. Nu de elfde Aanvullings beschikking, waarin deze speciale regeling voor de aflossing van lee ningen was neergelegd is ingetrokken mogen zelfs ook de hypotheken welke na 2 October 1945 uit geblokkeerd tegoed zijn verstrekt, in vrij geld worden terugbetaald een voordeeltje dus voor hen, die des tijds van deze tijdelijk bestaan hebbende mogelijkheid om geblokkeerd tegoed te beleggen, gebruik hebben gemaakt. Het blijft geoorloofd saldi van diverse geblokkeerde rekeningen ten name van eenzelfden rekeninghouder staande, bijeen te voegen. Zij, die reeds vroeger van deze bevoegdheid hebben gebruik gemaakt, mo gen echter thans niet weer opnieuw tot splitsing laten overgaan, nu zij bemerken, dat het voor hen voordeeliger zou zijn geweest, indien de samenvoeging achterwege ware gebleven. Dat de voorschriften betreffende het door de banken verleenen van credieten en voorschotten ongewijzigd van kracht gebleven zijn is U reeds uit de circulaire bekend. Aan hetgeen daaromtrent bij die gele genheid werd opgemerkt zouden wij nog willen toevoegen, dat dus ook gehandhaafd is de verplichting om bij het verleenen van crediet of van een niet door hypotheek gedekt voorschot door crediet- of voorschotnemer een formulier 40V. te laten teekenen, inhoudende, dat hij niet over ter beurze verhandelbare effecten beschikt (zie circulaire no. 223). Slechts bij credieten of voorschotten met een looptijd van zes maanden of minder mag het afgeven van een dergelijke verklaring door den debiteur achterwege blijven. Het departement is namelijk van oordeel, dat een persoon of instelling, die nog liquide effecten in portefeuille heeft, deze eerst dient te verzilveren voordat hij voor het in ontvangst nemen van nieuwe gelden mag in aanmerking komen. 21 Beschêkkfng Afwikkeling Geldzuivering 1947. Deze Beschikking levert de eigenlijke regeling voor het geleidelijk liquideeren van de geblokkeerde tegoeden. Deze liquidatie loopt via een z.g. optierekening, d.w.z. een „keuze-rekening", zoo genoemd omdat zij voor den houder van de rekening verschillende mogelijk heden biedt om over het door de rekening aangewezen tegoed te beschikken. Niet alle geblokkeerde rekeningen kunnen echter zonder meer in

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 11