7014 „e voor rielmaften, welke b.v. worden aangewend bij de feelf van komkommers en meloenen 1.90 per mei riet matten bedekt raam. Indien aan een warenhuis of aan broeibakken ramen tijdelijk ontbreken, tellen deze ramen niettemin mee." Voor waf betreft de toepassing dezer aftrekregeling zij nog het volgende opgemerkt: In aftrek komt waardedaling van gronden waarop de be lastingplichtige bij het einde van hef belastingtijdvak (31 De cember 1945) een landbouwbedrijf in den zin van artikel 18 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 uitoefende met inbegrip van de bij die gronden behoorende opstallen. Een aftrekpost komt dus slechts toe aan den eigen-boer en den pachter voor door hemzelf geëxploiteerde grond en niet aan den verpachter. De hiervoor genoemde bedragen gelden gelijkelijk voor den eigen-boer en den pachter, onder het hiervoor gemaakte voorbehoud met betrekking tot de voor- loopige aanslagregeling. Onder „eigen boer" wordt in dit verband mede verstaan de beklemde meier en de boer die zijn grond in vruchtgebruik of in erfpacht bezit. Opmerking verdient, dat de aftrekpost alleen toekomt aan degenen, die bij hef einde van hef belastingtijdvak (31 December 1945) de grond exploiteerde, en dus niét aan personen, die vóór 1946 zijn overleden of hun bedrijf voordien hebben verkocht. Voorts wordt de aandacht er op gevestigd, dat de aftrek niet behoort te worden verleend, indien de uitmergeling reeds tot uitdrukking is gebracht in de waarde, waarvoor de gronden bij het bepalen van het eindvermogen in aanmerking wor den genomen (artikel 17, vierde lid, slof van de wet). OVERLIJDEN VAN EEN VOORSCHOT- OF CREDIETNEMER. In het vorige artikel gaven wij de richtlijnen voor hetgeen het Bestuur van de Bank heeft te doen bij het overlijden van een voorschotnemer. Dezelfde vraag rijst wanneer een cre- dietnemer overlijdt. Het is om deze reden, dat wij ditmaal eens speciale aandacht wilden schenken aan de credieten. Zie ook „Mededeelingen" No. 341 blz. 6986 en No. 342 blz. 6999.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 8