grond 85. 7013 „betreft: „weiland „a zandgrond, veenkoloniale grond, zavel en andere lichte „b zware grond (kleigrond)35. „bouwland „a zandgrond, veenkoloniale grond, zavel en an dere lichte grond180. „b zware grond (kleigrond)130. „Ter zake van achterstallig onderhoud van op genoemde „gronden gevestigde opstallen wordt een aftrekpost slechts „aanvaard indien en voor zoover de belastingplichtige aan toont dat tengevolge van verwaarloozing van die opstallen „en andere oorlogsomstandigheden een waardedaling is ont staan, welke van invloed is geweest of zal zijn op de be drijfswinst in de jaren na 1945. „Het alsdan ten hoogste als aftrekpost in aanmerking te ne- „men bedrag beloopt voor den eigen-boer 60.voor den „pachter 30.per hectare grond. „Tuinders. De aftrek per hectare grond, welke op 31 Decem- „ber 1945 werd geëxploiteerd, bedraagt voor tuinders, in dien hef betreft: „tuinbouw onder glas (b.v. groenten, fruit, bloemen) 400. „tuinbouw volle grond: één jaarteelt (b.v. tuinbouw- „zaden, boomgaarden)150. „tuinbouw volle grond: twee of meer jaarteelten 300. „Ook ten aanzien van tuinders kan een aftrekpost ter zake „van achterstallig onderhoud op opstallen slechts worden aan vaard, indien en voor zoover hef in het vorige lid bedoelde „bewijs wordt geleverd. Bij het bepalen van de vermogens- „aanwas behoren alsdan ten hoogste de volgende bedragen „in mindering te worden gebracht: „a voor een kas (serre) (ijzer of hout) 0.75 per rrr; „b voor een warenhuis 0.90 per m2; „c voor een verwarmingsinstallatie met een capaciteit, vol doende voor een warenhuis van 1200 m2 of voor 4 kassen van 280 m2, 195.voor andere installaties een naar evenredigheid bepaald bedrag; „d voor platglas 1.10 per raam; indien hout voor de bak ken is of wordt gebruikt, 1.40 per raam;

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 7