7011 voorbereid en dat de te verorberen kost daardoor licht ver teerbaar zal blijken. Wij rekenen dan ook op een ruime opkomst zoowel van de Kassiers als van de beheerders der boerenleenbanken op de cursusdagen, die in de week van 10 Novembr a.s. een aanvang zullen nemen en wij twijfelen dan ook niet aan het zegenrijk resultaat. VAN HET FISCALE FRONT. Eindelijk is dan verschenen de aanschrijving van den Mi nister van Financiën aan den belastingdienst inzake den af trek voor de vermogensaanwasbelasting wegens de uitmer geling van landbouwgronden. Hierover hebben wij reeds ge schreven in het Februari/Maartnummer van de „Mededeelin- gen no. 337, waarin wij moesten volstaan voor de waardee ring van het vee op den 2en peildatum en voor den aftrek wegens den uifgemergelden toestand der gronden op te ne men de desbetreffende adviezen van de Stichting voor den Landbouw. De definitieve regeling voor de waardeering van het vee werd vervolgens medegedeeld in no. 339 van Mei 1947. Thans kunnen wij de bijzondere regelingen voor de hef fing der vermogensaanwasbelasting ten laste van boeren en tuinders completeeren met de aftrekregeling voor landbouw gronden, die echter voorshands uitsluitend geldt voor de voorloopige aanslagregeling. Voor het opleggen van de defi nitieve aanslagen is een algemeene maatregel van bestuur in vooruitzicht gesteld. Wij mogen echter veilig er op rekenen, dat deze algemeene maatregel dezelfde aftrekposten zal toe kennen als thans in de ministerieele aanschrijving zijn opge nomen en wij vertrouwen er op, dat in de officieele regeling, die straks in de Nederlandsche Staatscourant verschijnt de Minister ook ieder voorbehoud zal doen vervallen ten aan zien van de gelding van de aftrek regeling ook voor den „eigen boer". Op dit punt immers zit er in de ministerieele aanschrijving een adder onder het gras, die wij onmiddellijk in het vizier willen nemen. De ministerieele aanschrijving kent een aftrekpost toe per H.A. grond voor de vaststelling van den belastbaren vermo- gensaanwas. Deze aftrekpost geldt niet voor de verpachting;

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 5