7010 aandacht vragen. Zoo ontbreekt er nog altijd veel aan de omschrijving der posten in de loopende rekening- en in de spaarboekjes; de conversie der oorlogsleeningen in de nieu we leening 1947, waarvoor geen nieuwe stukken werden afgegeven, maar waarvan de verschijndata van rente en aflossing wel werden gewijzigd, heeft eenige boekingsvraag stukken doen rijzen, die op den cursus onder oogen zullen worden gezien; de steeds toenemende administratieve romp slomp bij de boerenleenbanken teeken des tijds van de geleide economie, die vooral op papier is gebaseerd maakt het voorts noodzakelijk de wenschelijkheid van een prompte en zorgvuldige opberging der bescheiden te be handelen. Tenslotte is het niet onopgemerkt gebleven, dat het dui veltje der kasverschillen, dat met de geldsaneering zijn en- frée heeft gemaakt, zoo hardnekking en taai zijn roekeloos bestaan blijft leven in de kassen der boerenleenbanken. Wij achten den tijd aangebroken om ook dit duiveltje voor eens en voor altijd uit te bannen. Al te veel wordt hiervoor vertrouwd op de inspectie vanwege de Centrale Bank. Het kwaad dient echter op de Boerenleenbank zelf door een zorgvuldige administratie van den kassier, die dagelijks zijn kas afsluit, en door geregelde kasopnamen door de beheer ders, te worden bezworen; het sluitstuk van een doeltreffen de interne controle kan bestaan in een boekjes-controle aan de hand van de uittreksels, waarvoor wij een nieuw model zullen invoeren, dat met ingang van 1948, dus reeds voor de opmaking van de balans per .31 December 1947, zal wor den gebruikt. Tevoren kan een duidelijke verklaring van het nieuwe model der uittreksels worden tegemoet gezien; op den cursus zullen wij het gezamenlijk bespreken. Ongetwij feld zal juist dit onderdeel van den cursus de volle aan dacht hebben van de beheerders van onze boerenleenban ken, die door het voorgestelde controle-systeem een nauw gezet kasbeheer kunnen bevorderen en daardoor ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen verlichten. Wij verhelen ons niet, dat op den aanstaanden winter- cursus een gevarieerd en niet minder zwaar menu wordt opgediend. Verzuchten wij evenwel niet voor hef begin. De verzekering kan worden gegeven, dat hef grondig wordt

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 4